Abort och eutanasi

JelleBosma

 
 
I många länder kräver man en liberalisering av lagarna om eutanasi och abort, vilka anses ha sin rot i ett dogmatiskt tänkande. Men då folk vill ha frihet att uttrycka sina tankar och känslor, öppnar de då inte omedvetet vägen för negativa resultat på lång sikt?

Varje form av liv, således även mänskligt liv, är en manifestation av medvetet varande, som vi inte kan göra slut på som det passar oss. Om vi tänker på hur karma verkar, inser vi att det handlar om ett naturligt energisystem och vidare att tanken är en av universums starkaste krafter som kan påverka allting. När en varelse tänker, skapar den en ström av mentala "elektroner", vilka aktiverar livsatomema på de olika nivåerna i hela dess väsen. Oavsett vilken typ av tankar eller känslor det rör sig om, så är dessa livsatomer laddade med en energipotential liksom våra batterier. När livsatomerna mottar denna laddning, positiv såväl som negativ, försöker de snabbt göra sig av med den för att åter få sin energipotential i balans, eftersom harmoni och balans är en grundläggande regel i universum. Detta växelspel kallar vi karma.

De flesta är omedvetna om karmas grundläggande funktion. Ingen yttre gudom skapar elände och olycka, lika litet som den skänker oss oförtjänt glädje eller framgång. Vårt ego skapar fortlöpande sin form och karaktär. Liksom miljontals individuella polyper skapar ett korallrev, skapar miljoner tankar och känslor under många inkarnationer vår karaktär. Samma karmiska regler gäller för familjer, grupper och hela befolkningar, vilka har gemensamma tankar och känslor eller skapar mentala strömmar av samma frekvens.

När ett ego är i fullständig harmoni sägs det vara ett med det kosmiska medvetandet, hysa kärleksfulla tankar och känslor och besitta fullkomlig kunskap. En person som av medkänsla beslutar sig för att hjälpa den kämpande mänskligheten laddar sina livsatomer med en finare och mera andlig energiform, som påverkas inte bara av denna sfärs karmiska lagar utan även av lagar tillhörande plan högre än det människan befinner sig på.

Liksom en hund inte kan undkomma sin svans, så är karmiska följdverkningar en del av det ego som skapade dem. Helt klart kan ett ego aldrig undkomma dessa konsekvenser, även om det flyr till universums allra yttersta hörn. Att välja t ex eutanasi i syfte att undkomma nuvarande lidande och problem, är ett försök att undkomma karmiska konsekvenser. Det laddar livsatomerna med mera negativ energi, skapar ytterligare obalans och ger upphov till nya och ännu större framtida problem. Att möta livets stormar tenderar att återställa jämvikten och häri ligger värdet i att acceptera sitt öde.

Abort kan jämföras med eutanasi. Många tror i dag att modern, och i mindre omfattning fadern, har rätt att avsluta ett inkarnerande egos liv. Man måste allvarligt ifrågasätta om inte beslutet att avbryta inkarneringsprocessen av socioekonomiska skäl, som t ex främjandet av föräldrarnas karriär, i grund och botten är själviskt. Likaledes representerar ett handikappat barn inte bara det inkarnerande egots, utan även föräldrarnas och hela familjens karma. Att välja abort för att lösa detta problem torde inte bara uppskjuta det, utan dessutom skapa ännu större svårigheter i kommande liv. Att arbeta av karma torde å andra sidan bringa individen i balans och dessutom på sikt bidraga till att höja hela mänsklighetens tankeliv till högsta möjliga nivå.

Vi kan ignorera karma genom att föreställa oss att reinkarnation och en universell orsaks- och verkanlag inte existerar. Till slut kommer emellertid vårt ego att upptäcka hur det förhåller sig genom just dessa kosmiska lagar. Då kommer det att inse att det har förlorat en hel del tid och att det har skapat många problem och svårigheter för sig själv och andra, vilka hade kunnat undvikas. Människan vill ha frihet, men faktum är att vi alltid har fri vilja inom harmonilagarnas ramar och har full frihet att - nej är tvungna att - forma vårt eget öde.

Till index