Är Gud ett mäktigt hjärnspöke?

 

Andrew Brent

 

 

 

 

I århundraden har skickliga konstnärer målat bilder och gjort skulpturer av jung­­fru Maria, Jesus, änglar, Gud Fader själv och andra av kristendomens religi­ösa gestalter. Vi har därför en mängd exempel på hur man före­ställt sig att hinsides väsen ser ut.

     Oavsett om konstnärerna haft egna visioner av de väsen de avbil­da­de, har deras bilder spelat en väsentlig roll vid utformandet av de up­pen­ba­rel­ser av reli­giösa gestalter som många from­ma människor haft. Dessa har sett Jesus med spikhål i handflatorna, änglar i vita dräkter med svan­vingar på ryggen, djävlar med horn i pannan osv. De religiösa gestalterna har alltså up­pen­barat sig så­da­na de framställts av konstnärerna, och de fromma säger sig ha sett dem med si­na fysiska ögon. Vanligen är det enskilda perso­ner som sett en viss uppenbarel­se, men det har också förekommit att en grupp perso­ner i säll­skap sett den sam­tidigt.

     Vetenskapen betraktar dessa uppenbarelser som privata respektive kollektiva hallucinationer, dvs hjärnspöken utan objektiv existens.  Men är den förkla­ringen trovärdig? Nej, säger teosofin och menar att uppenbarelserna är skapel­ser i mental materia som har objektiv existens och därför kan ses – om med fy­sis­­ka eller astrala ögon saknar betydelse i sammanhanget. Av betydelse är där­emot att en och samma uppenbarelse kan ses samtidigt av en samlad grupp per­­soner, och att den ses tredimensionellt även om dess ursprung är en två­di­men­sionell oljemålning. Därtill kommer bl a att uppenbarelsen enligt många vit­t­nesbörd t o m kan tala till dem som den visar sig för, och även utfö­ra mirak­­ler. Sammantag­na tyder dessa omständigheter på att uppenbarelsen har en från betraktarna fri­stående existens. Enligt teoso­fin är den en i jordens astralljus le­vande s k ele­mental, skapad av den formbildan­de kraften hos mänskligt tän­kande. I The Dia­logues of G de Purucker, (del II, s 11-12) kan man läsa följan­de:

 

Vet du att dina tankar är så reella ting att en tanke som ofta upprepas under din livstid blir en verk­lig varelse i astralvärlden – en genom ackumulation uppbyggd varelse? … De genom acku­mulation uppbyggda astralvarelserna har form, styrka och livskraft. … Om människorna ba­ra visste vad de omges av – sina egna avkomlingar, sina egna tankeskapelser – skulle de av fa­sa och avsky avhålla sig från att handla och tänka på de så vanliga sätten.

     Man kan höra folk säga ”jag tycker inte om den personens atmosfär”. Såda­na ord och tan­kar är ovänliga, och hos dig själv bör du lägga band på dem. Men de pekar på det faktum att män­niskan är omgiven av en atmosfär – en aka­shisk eller astral atmosfär – som är skapad av hen­nes egna tankar, känslor, vilja, ideal osv. Man kan förnimma karaktären hos en persons au­ris­ka ägg och de varelser som detta ägg härbärgerar.

 

     Purucker talar här om de astralvarelser som den enskilda människan skapar i sin egen aura, men den enskilda människans livsyttringar lämnar också avtryck efter sig i jordens astralljus, den atmosfär av eterisk materia som genomtränger och omger jorden och bl a utgör ett bildgalleri över allt som tilldra­git sig på denna. Av citatet ovan kan man därför dra slutsa­t­sen att om många from­ma människor ofta tänker på en viss bild av en religiös gestalt, så ska­par de med den form­bildande kraften i sitt tänkande och sina energigivande känsloflöden ge­men­samt en genom ackumulation allt distinktare och kraftfullare elemental i astrallju­set. Troende kristna har i snart två tusen år gjort detta och det finns där­­för ett antal astralgudar, -jesusar , -marior, -hel­gon och -djävlar av mer eller mindre kraftfull natur som utövar psykiskt inflytande på de troende och deras livsföring.

     Teosofiskt sett finns det alltså fog för den vetenskapliga uppfattningen att kris­­tendomens Gud och övriga religiösa gestalter är hjärnspöken, fast inte i betydelsen hallucinationer utan som skapelser av mänskligt tänkande. Att Gud dess­utom är ett mäktigt hjärnspöke med stort inflytande på många människor och därmed på hela samhället är uppenbart. Men han är inte, som de troende fö­re­ställer sig, det unika allsmäktiga och allvetande personliga andeväsen som ensamt har skapat hela den synliga och osynliga verkligheten.

Till index