Elektricitet, magnetism och gravitation:

kosmiska vitala energier


Marilyn O´Day
Naturföreteelserna elektricitet, magnetism och gravitation är olika typer av vitala energier, vilka emanerar från en kosmisk varelse som t ex vårt solsystem. Solsystemet är liksom människan ett slutet system, en levande varelse med med­­vetande och intellekt, fast av celesta proportioner. Solen är dess hjärta och hjär­na, planeterna dess organ, och elektriciteten, magnetismen och gravitationen dess ”livsblod”. G de Purucker skriver:

     
I vårt solsystem…finns det olika livsströmmar som följer bestämda banor inom denna kosmis­ka varelses struktur och kan kallas ”de kosmiska kretsloppen”.

     Vad dessa kretslopp är kan illustreras med de elektriska och magnetiska kraftlinjer som bin­der samman planet med planet och planeterna med solen. Elektriciteten är allmänt förekom­mande i hela solsystemet, och det är också dess alter ego [dess andra jag] magnetismen. Båda är uttryck på lägre plan för den universella livskraften. (Fountain-Source of Occultism, s 153)


     Dessa vitala flöden, ofta kallade pranor, finns i alla medvetna varelser el­ler monader från atomen till människan, jorden och solsystemet. Varje monads ve­hikel får del av dessa vitala energier, vilka har sin källa i den andligaste delen av monadens konstitution, dess atman eller essentiella jag. De flödar ned genom hela konstitutionen. Det innersta ursprunget till dem är det obegrän­sade obegripliga Alltet, ur vilket alla ting i universum uppkommer.

     På sin lägsta nivå utgörs prana eller livskraft av diminutiva ”livsatomer”, yt­terligt små enheter av medvetande. Dessa befinner sig i oavlåten rörelse, och färdas in i och ut ur en varelse för att delta i dess uppbyggnad och hjälpa till att forma dess egenart. Prana är aktivt på alla tillvaroplan – andliga, astrala och fy­siska. Prana kan vara mycket eterisk, men när den flödar i en varelses mer materiella delar, t ex de astrala och fysiska, blir den iakttagbart substantiell. Ef­tersom gravitationen, elektriciteten och magnetismen har sitt upphov i solens mer materiella aspekter är de substanser, bestående av mycket eterisk korpuskulär materia.

     Det finns flera typer av prana, av vilka var och en har sin särskilda funktion i en levande varelse. Dessa funktioner manifesterar sig som de många krafter och processer vi ser i både människan och kosmos. I människan kontrollerar en typ av prana matsmältningsprocessen och aktiverar därigenom de kemiska reak­tionerna i kroppen. En annan typ kontrollerar kretsloppen i kroppen och alstrar följaktligen en kraft som håller ihop vår konstitution. I kosmisk skala ma­­nifesterar sig dessa karaktäristika som gravitation och de elektromagnetiska fält som genomtränger jorden och solsystemet.

     Praniska energier kan kontrolleras med viljan hos den varelse i vilken de flö­dar. Människan har på sin nuvarande evolutionsnivå inte medveten makt över alla sina livsenergier, och dessa verkar därför automatiskt i henne. Men kosmiska varelser, som är mer utvecklade, har kontroll över sina. Därför står gra­vitationen, magnetismen och elektriciteten under intelligent ledning. De kos­miska varelsernas vanor kallar vi naturlagar, och dessa är så fasta att de kan kvantifieras och definieras i matematiska termer.

     Universum är en levande organism. Naturföreteelser som gravitation, elektricitet och magnetism är, liksom andra processer som försiggår i universum, in­­te livlösa energier som verkar i ett tomrum. De existerar därför att levande in­­telligenta kosmiska varelser alstrar och styr dem.


Till index