En av teosofins uppgifter

Ur ett mahatmabrev

 

Teosofin måste göras praktisk och därför befrias från gagnlösa utläggningar och vackert tal. Det är enbart i en alltomfattande moralkodex som teosofin kan finna objektiva uttryck - en kodex som helt igenom är präglad av ömsesidig fördragsamhet, överseende och broderskärlek. Teosofin har att bekämpa ofördragsamhet, fördomar, okunnighet och själviskhet, allt detta som ligger dolt under skenhelighetens täckmantel.

En uppgift som åligger den sanna teosofin är därför att formulera klara och tydliga begrepp angående moral, föreställningar och plikter, sådana som bäst och fullständigast tillfredsställer människors rättskänsla och altruistiska idéer och bäst lämpar sig för det dagliga livet.

Du som vill bli en visare människa, bortse från din nästas ofullkomligheter och ta fasta på dina egna brister så att du kan rätta till dem. Du som vill lära känna dig själv i sanningens anda bör lära dig leva ensam mitt ibland de människor som omger dig medan du söker gemenskap och umgänge med guden inom din egen själ. Beakta bara berömmet eller klandret från denne gud som aldrig kan skiljas från ditt sanna Jag, ty detta Jag är denne gud själv, kallad det högre medvetandet. Omsätt omedelbart dina goda avsikter i handlingar så långt detta låter sig göras. Vänta dig därvid inte någon belöning, inte ens ett erkännande. Belöningen och erkännandet ligger inom dig själv och är oskiljaktiga från dig, eftersom det bara är ditt Jag som kan uppskatta dina gärningar till deras rätta värde. Ty var och en av oss bär inom sitt inre tempelområde den Högsta Domstolen - åklagare, försvarsadvokat och domare - och dess domslut kan inte överklagas. Ingen känner dig bättre än du själv. Må därför de som inte känner ditt verkliga Jag döma ditt yttre jag efter sina egna vilseledande insikter...

Till index