Grottmänniskor och viljan att överleva döden

  

Fred Pruyn

  

 

De många tusen år gamla målningarna i grottorna i Chauvet, Lascaux, Niaux, Altamira och andra grottor i Afrika, Amerika och Asien är djupt meningsfulla. Guider och andra experter påstår ofta att de är det konstnärliga uttrycket för pri­mitiva människor som nätt och jämt höjt sig över apornas nivå. Men den ve­tenskapliga världen börjar förstå den viktiga roll som grottor och kryptor un­der årtusendenas lopp spelat vid utbildningen av andliga ledare.

     Det finns många bevis för förekomsten av forntida civilisationer, även om vetenskapsmän tar lång tid på sig för att acceptera dem. De har fortfarande svårt för att acceptera att många pyramider är så precist och skickligt byggda att vi inte ens med vår nutida teknologi skulle kunna kopiera dem. Utan tvivel fanns det redan under forntiden genier med gigantiska intellekt, fullt i klass med våra nutida vetenskapsmän.

     De märkliga släta avsatser som finns under vatten nära Ryukyu-öarna sydväst om Japan är ett exempel på högtstående civilisation i förgångna tider. Ett annat är Antikythera-instrumentet som hittades i ett gammalt skeppsvrak på Medelhavets botten. Det är ett komplicerat instrument som består av hjul och plattor i brons. Forskare har funnit att det visar tiden för sol- och månförmörkelser, 18-års saroscykeln och 4-årsperioder. Dessa tidsangivelser har ingen be­tydelse för jordbruket och sjöfarten. Kanske användes instrumentet till att fastställa en gynnsam tidpunkt för en prövning eller initiation.

     Många grottmålningar tillkom under mycket svåra förhållanden och hade uppenbarligen en religiös eller ceremoniell funktion. De kan ha gjorts av präster, schamaner eller andliga lärare i ett andligt syfte. Det faktum att forntida människor använde grottor för särskilda ceremonier, utesluter inte möjligheten att dessa människor tillhörde en avancerad civilisation. I forna tider utbildades andliga personer i avskildhet. För att förstå detta måste vi gå långt tillbaka i historien, till en period av andligt förfall under den tredje rotrasen, när jordens andlige hierark samlade ett litet antal högt utvecklade människor för att bilda det vita Brödraskapet. Detta ledde till startandet av de första mysterieskolorna.

     H P Blavatsky talar om invigda som under forntiden ”vandrade från det ena landet till det andra i ändamål att övervaka uppförandet av s. k. menhirs och dolmens, kolossala avbildningar i sten av zodiaken, samt begravningsplatser, som skulle tjäna till förvaringsrum för kommande generationers aska”. (Den Hemliga Läran II:821)

     En viktig mysterielära är att allting är besjälat, även stenarna. Mineralriket spelade en betydelsefull roll i de forntida mysterieskolorna. Omgiven och understödd av mineralriket kunde det inre jaget lätt fly från sin kropp och besöka de inre tillvaroregionerna. Bevis på detta lämnas av det mest imponerande invigningstempel vi idag känner till: den stora pyramiden i Egypten. Att mineraler hade en viktig funktion visas av det faktum att speciella material användes för olika delar av strukturen.

     ”I viss utsträckning”, säger G de Purucker om initiationerna, ”leds och styrs och hjälps den frigjorda inre människan av invigarna, när hon övergår till and­ra sfärer och till andra plan och lär känna dessas natur genom att bli dem” (Den hemliga lärans grundtankar, s 263). Han förklarar att kandidaten under ini­tiationsprocessen i den stora pyramiden först, ensam eller med sin vägledare, vand­rar längs gångarna och besöker kamrarna. Detta tjänar till att visa vad den inre människan genomgår när den lämnat sin kropp (Theosophical Forum, Januari 1948). Först vandrar kandidaten genom den sluttande gången till Avgrun­den, en gång som är svår att gå och symboliserar materia. Därefter fortsätter han till De djupa vattnens källsprång, som representerar astralvärlden. Sedan klättrar han uppför Själens stege, som är svårforcerad. Efter att ha besökt drottningens kammare, månens kammare, går han genom det stora galleriet till kungens kammare - den dolde gudens hem. Här börjar den verkliga initiationen: kandidaten lägger sig i Osiris sarkofag och hans kropp försätts i trans, var­­efter hans själ kan höja sig till de planetära sfärerna. Slutligen återförenar sig själen med sin kropp och kandidaten reser sig från ”prövningens grav”. Han är nu inte längre en lärjunge utan mästare.

     Sedda i detta ljus, lämpade sig den grova formen och de ofta långa och besvärliga gångarna genom de grottor i vilka den forntida konsten finns väl för de prövningar, som krävdes av dem som ville bli andliga lärare. Föreställnings­förmågan är en viktig ockult kraft, och de målningar som avbildar farliga djur kan ha spelat en roll i lärjungens medvetande och reningsprocess. Forskar­na framhäver detta genom att säga att många målningar av lejon och bisonoxar tycks vara levande, eftersom reliefer och sprickor i klippväggarna utnyttjats på ett skickligt sätt. Rädsla måste övervinnas och självkontroll uppnås. Mod och kärlek till det gudomliga måste segra.

     Författare som Graham Hancock och David Lewis-Williams tror att grottmålningarna gjordes under inflytande av droger. Men målningarna behöver inte ha tillkommit under sådana förhållanden, även om lärjungar som sökte lju­set kanske stod under inflytande av droger när de betraktade dem.

     Teosofin försäkrar att det vita Brödraskapet aldrig kommer att överge mänsk­­ligheten. Också i våra dagar finns det mystericentra över hela världen, även om dessa skolors exakta belägenhet bara kan upptäckas av dem som är värdiga. Grace Knoche skriver:

En dag kommer värdiga forskare att återfå de förlorade nycklarna och mysterium efter myste­rium blir löst. Tempel grävs fram, hemligheter från initiationskamrarna uppenbaras och plane­tens och mänsklighetens ockulta historia rullas upp. När? Vid rätt tidpunkt, en tidpunkt som in­te fastställs av godtycke utan av att det tredje ögat - som nu är "mycket sorgfälligt gömt och otillgängligt" - öppnas igen. (Mysterieskolorna, s 63)

 

Till index