Mästarbrev till Franz Hartmann

 

Den tyske läkaren Franz Hartmann var en av de teosofer som i slutet av 1800-talet mottog brev från mästarna M och KH. Nedan återges några utdrag ur dessa brev, hämtade från Blavatsky Collected Writings VIII:439-457.

Om vi skulle ta en man utan intelligens i vår tjänst skulle vi behöva ge honom särskilda anvisningar och klara order, men en själ som din med en stor erfarenhetsbakgrund kan själv finna vägen efter en vink om den riktning som leder till målet. Gör dig en klar bild av vad människan är, i vilken relation det innevarande livet står till summan av tidigare liv och att en människas framtid ligger i hennes egna händer, och du kommer inte längre att tveka vad beträffar det du har att göra. ... Ge utan reservationer uttryck för de filosofiska principer som gör sig kraftigast hörda i ditt eget hjärta. Hjälp andra på det att du själv må bli hjälpt. ... Lev i enlighet med mänsklighetens högsta ideal. Tänk och arbeta. I detta ligger tillfredsställelsens villkor för såväl dig själv som andra.

Jag vet att du är helt fri från de fördomar och favoriseringar som vanligen står i vägen för en lugn och objektiv strävan att förverkliga samfundets huvudsyften: full jämlikhet mellan människorna och ett totalt ointresse för de barnsliga sagor som människorna kallar religion, såväl exoterisk som esoterisk. ... Låt mig ge dig ett råd. Erbjud dig aldrig att bli chela, utan vänta tills chelaskapet kommer till dig av sig själv. Försök framför allt att finna dig själv, och kunskapens väg kommer att öppna sig framför dig.

Det skall sägas att hur bristfälliga våra "instrument" än är, så är de ändå de bästa tillgängliga... Det är i allra högsta grad önskvärt att vi en dag får bättre "medier" att arbeta genom, och det kommer an på hur långt den teosofiska sakens anhängare är villiga att osjälviskt arbeta för dess högre syften och därmed påskynda den dagens ankomst.

I ett så stort företag som denna rörelse kan ingen förvänta sig att finna sina medarbetare vara samstämda, intuitiva, kloka och modiga. Ett av de första tecknen på självbehärskning är när man visar att man kan vara vänlig och fördragsam mot medvandrare av de mest skilda karaktärer och temperament. Ett av de kraftigaste tecknen på tillbakagång är när man visar att man förväntar sig att andra skall tycka om det man själv tycker om och arbeta som man själv arbetar.

Jag behöver inte först förklara för dig...eftersom du med viss hjälp har studerat karmalagen . Det är av det skälet som du inte särskilt ofta får instruktioner av mig. Vi är ledare, inte barnsköterskor. De svaga, inte de starka, är i ständigt behov av klara "order" och ibland tillfredsställer våra chelaer deras önskningar. Detta är frivilligt slaveri, men inte välgörande tillväxt. Försök att se vad Teosofiska Samfundet bäst behöver. Gör klart för dig vad som är din plikt och fullgör den. Om du gör rätt kommer jag att vara vid din sida. Men jag ger dig inga råd och kommer inte att engagera mig i någonting om det inte är absolut nödvändigt och du är mycket osäker.

Ett oändligt verksamhetsfält ligger framför dig. Hela världen är öppen för dig. ... Stora hinder måste övervinnas. Ju större kraft som fordras för att övervinna dem, desto större är den tillväxt som blir resultatet. Att ihärdigt tygla lidelserna, att oavbrutet bevaka och tålmodigt behärska de mänskliga svagheterna blir en hjälp till seger.


Till index