Ockult livsföring


H P BlavatskyI sin bok Praktisk ockultism (Svenska Teosofiska Bokförlaget, 1924, s 61-91) ger H P Blavatskybl a följande goda råd till dem som vill närma sig den sanna ockultismen.


Stig upp genast du vaknat och ligg inte och dra dig, halvvaken och halvdrömmande.

     Begrunda bristerna i din karaktär. Gå till botten med dina svaga sidor. Upptäck förgängligheten i den tillfredsställelse de skänker dig, och mobilisera din vilja för att inte ge vika för dem på nytt. Denna självanalys och vanan att ställa sig inför samvetets domstol underlättar på ett för de flesta oanat sätt den andliga utvecklingen.

     Gör aldrig något som inte plikten bjuder dig att göra, dvs gör inget onödigt. Tänk efter, innan du gör en sak, om det är din plikt att göra den. Säg aldrig ett onödigt ord. Tänk på vilken verkan dina ord kan ha innan du uttalar dem. Låt aldrig någon onödig eller fåfäng tanke tränga in i ditt sinne. Ät bara när du är hungrig, drick bara när du är törstig. Låt dig inte förledas att äta av en särskilt lockande anrättning för att tillfredsställa begäret. Kom ihåg att den njutning den skänker inte existerade några sekunder tidigare, och att den skall ha upphört att existera några sekunder senare.

     Läs inte mycket. Om du läser under tio minuter, så tänk under lika många timmar. Vänj dig vid ensamhet och att vara ensam med dina tankar. Förstå att ingen kan hjälpa dig utom du själv, och gör dig efter hand oberoende av allt och alla. Innan du somnar bör du...i tankarna granska de handlingar du utfört under dagen och besluta dig för att inte göra om samma misstag.

     Avlägsna ur ditt sinne allt missnöje med dina nuvarande förhållanden.

     Att handla och handla klokt när handlingens tid är inne, och att vänta och vänta tåligt när det är tid att vänta, försätter dig i harmoni med tillvarons ebb och flod. Okunnighet om denna lag ger dig perioder av entusiasm å ena sidan och nedslagenhet eller förtvivlan å den andra. Du blir på så sätt tidvattnets offer, när du i stället borde vara dess herre.

     Det är ingen nytta med att försöka motstå en lidelse som du inte kan behärska. Om dess samlade energi inte leds in i andra kanaler, växer den tills den blir starkare än viljan och förnuftet. För att kunna kontrollera den måste du leda in den i en annan och bättre kanal. Samlad vrede eller kärlek måste finna något föremål över vilket den kan utgjuta sig, annars kan den åstadkomma en explosion som tillintetgör dig.

     Kunskapen ökas i den mån den används, dvs ju mer du lär ut desto mer lär du dig själv.

     Du måste vara fullt på det klara med att själva tanken på individuella rättigheter bara är ett utslag av det bedrägliga jagets giftighet. Du får aldrig betrakta en medmänniska som någon du har rätt att kritisera eller fördöma, och inte heller får du höja din röst till självförsvar eller urskuldande.

     Andlig utveckling åstadkoms genom koncentration. Denna måste pågå dagligen och varje ögonblick för att vara till nytta. Meditation har definierats som "upphörandet av det aktiva, yttre tänkandet". Tanken har en självreproduktiv förmåga, och när sinnet stadigt hålls fast vid en enda idé blir det färgat av denna och alla korrelat till densamma uppstiger i medvetandet.

     De psykiska krafterna måste också användas allteftersom de kommer, ty de avslöjar lagar. Men du får inte överskatta deras vikt och betydelse, och inte heller förbise deras faror.

     Den första stora villfarelse du måste frigöra dig från är att identifiera dig med den fysiska kroppen. Börja med att betrakta din kropp som en bostad, i vilken du måste leva för en tid. Då kommer du inte att ge vika för dess frestelser. Försök också beständigt och målmedvetet att besegra de framträdande svagheterna i din natur genom att utveckla tankar av den art som kan tillintetgöra varje särskilt begär. Efter de första ansträngningarna börjar du känna en obeskrivlig inre tomhet. Var dock inte rädd för denna, utan betrakta den som den matta gryning som förebådar uppgången av den andliga lycksalighetens sol.


Till index