Saker och ting är inte vad de synes vara - läran om " Maya"

 

Ur Australian T S Newsletter

 

 

 

 

 

I teosofin sägs det ofta att den värld vi varseblir inte ger en korrekt och kom­p­­lett bild av verkligheten. I hinduismen kallas den bild vi har för " Maya " eller illu­sion* eftersom den materiella värl­den har sitt upphov i den osynliga värl­den, liksom den verkliga betydelsen hos de ord vi säger eller skriver finns i vå­ra osynliga tan­kar.

 

Vi tycker att ingenting kan vara verkligare än den jord vi vand­rar på. Men är detta verkligen sant? De teosofiska lärarna, som återger de gamla mysteri­e­sko­­lornas visdom, säger att ingen­ting är vad det synes vara och att ingenting för­blir oförändrat en längre tid. Det manifesterade världsalltet är maya (illu­sion) i jäm­­förelse med de andliga realiteter som ligger bakom och genom­träng­er det.

 

Se dig omkring i det rum där du sitter och läser denna artikel. Du och möb­ler­na tycks befinna sig i stillhet, men i själva verket fär­das ni genom jordens ro­tation kring sin axel med en hastighet av över 1000 km/tim i en cirkulär ba­na, och jorden färdas samtidigt runt solen i ungefär 100.000 km/tim. Solsys­te­met i sin tur cir­kulerar i en bana runt galaxens centrum med en hastighet av ca 800.000 km/tim och hela galaxen, Vintergatan, med sina mil­jarder stjärnor, av vil­ka vår sol är en, rör sig i en lokal galaxgrupp med ca 300.000 km/tim. Den­na lokala galaxgrupp färdas fram i rymden med en hastighet av ca 1.000.000 km/tim. En svind­lande men besinnande bild av hjul inom hjul i konstant och snabb rörelse, trots att jorden och himlavalvet till det yttre ser ungefär likadana ut dag efter dag.

 

Det är värt att fundera över att inte ens det fysiska världsalltet, som vi så of­ta tyck­er utgör verkligheten, är vad det synes vara, och inte heller förblir det­sam­ma för ett enda ögonblick. Hur myck­et kan vi då lita på det vi möter i vårt sö­kande efter andliga rea­liteter?

_________________________

* Illusion innebär här inte att de iakttagna tingen inte existerar utan att vi är för­blindade och vårt sinne färgat av våra egna tankar. Vi är ännu inte tillräck­ligt utvecklade för att rätt kunna tolka vår omvärld. I Den Hemliga Läran I:67 säger H P Blavatsky: "Maya eller illusion är ett element som ingår i alla ändliga ting; ty allt som är till har endast en relativ, ej en absolut verklighet, emedan det utseende som den dolda väsensgrunden företer för varje betraktare, är beroende på dennes uppfattningsförmåga."   

Till index