B

Barishad (se Månpitri)

Bhutatman (sanskrit)
    Ordet är bildat av bhuta, "har varit", och atman, "jag", och betyder "jaget av det som tidigare varit", det reinkarnerande egot. Bhutatman är sammansatt av lägre buddhi och högre manas. Dess medvetande sträcker sig över jordkedjan och dess vehikel är den högre mänskliga själen. I en mer begränsad betydelse kan bhutatman beteckna det mänskliga egot, som återkommer med en ny personlighet i varje jordisk inkarnation.

Bodhi (sanskrit)
    Ordet kommer från roten budhsom betyder "vakna". Bodhi är ett tillstånd som människan uppnår när hon så till den grad tömt sitt sinne att det bara innehåller Jaget, den eviga, osjälviska, innersta individualiteten. Då får hon outsägliga visioner av verkligheten, av ren sanning. Den människa som uppnår detta tillstånd kallas för en buddha, och det organ i och genom vilket tillståndet manifesteras kallas buddhi . (se Buddhi)

Bodhisattva (sanskrit)
    Ett sammansatt ord som bokstavligt betyder "den vars väsen (sattva) blivit kunskap (bodhi)". När en människa nått det tillstånd då egot blir fullkomligt medvetet om sin inre gudomlighet, blir omhöljd av den buddhiska strålen, när den mänskliga personligheten så att säga har satt på sig den inre odödlighetens klädnad, här och nu, så är den människan en boddhisattva. Hennes högre principer har nästan nått nirvana. När de slutligen når dit är hon en buddha, en mänsklig buddha. Det är självklart att om en sådan boddhisattva inkarnerar, blir han i nästa eller någon av de närmaste inkarnationerna en manushya-buddha. I de esoteriska lärorna är en buddha någon vars högre principer inte längre kan lära sig något mer. De har nått nirvana och stannar där. Men den andligen uppväckta mänskliga personligheten, boddhisattvan, den halvt gudomliga människan, stannar av medkänsla för lägre varelser kvar på jorden och blir en nirmanakaya i stället för att välja sin belöning i form av ett lägre nirvana. I en mycket mystik del av den esoteriska filosofin är en boddhisattva representanten på jorden för en dhyani-buddha eller kosmisk buddha, dvs han har blivit en inkarnation eller manifestation av sin egen gudomliga monad. (se Buddha, Medkänslans buddhaer, Nirmanakaya)

Brahma (sanskrit)
    Ett ord vars rot brih betyder "expansion". Ordet står för vårt solsystems andliga energi-medvetandesida, och brahmas ägg är detta solsystem.
    En brahmas dag eller maha-manvantara består av sju runder, en period av 4.320.000.000 jordiska år. En sådan period kallas också för kalpa. En brahmas natt, den planetära viloperioden som också kallas för den paranirvanska perioden, är av samma längd.
    Sju brahmas dagar utgör en solkalpa. Eller med andra ord: sju planetära cykler, varje cykel bestående av sju runder (eller sju planetmanvantaraer) utgör en solmanvantara.
    Ett brahmas år består av 360 gudomliga dagar, varje dag lika lång som en planets liv, dvs en planetkedjas (bestående av sju glober) liv. Brahmas liv (eller det universella systemets liv) består av 100 gudomliga år, dvs 4.320.000.000 x 36.000 x 2 jordiska år.
    Brahmas liv har nått hälften av sitt förlopp, dvs femtio av dess år är förgångna - en period på drygt 155 biljoner jordiska år har passerat sedan vårt solsystem med sin sol påbörjade sin manvantariska bana. Det återstår därmed ytterligare femtio sådana brahmas år innan systemet går till vila eller pralaya. Eftersom bara hälften av den evolutionära resan är avklarad befinner vi oss på botten av den kosmiska cykeln, dvs på det lägsta tillvaroplanet. (se Rotras, Rund, Yuga)

Brahman (sanskrit)
    Ett ord vars rot brih betyder "expansion". Brahman är den del av det kosmiska väsendet som först påbörjar manifestationen genom de olika brahmaerna, enhetens differentiering till mångfald. Brahman kallas också för det omanifesterade logos. Den kan också kallas för universums opersonliga och ofattbara princip och måste klart och tydligt särskiljas från den maskuline brahma, av vilken det finns många i ett universum.

Broderskap (se Alltomfattande broderskap)

Budbärare
    I teosofisk mening en person som på uppdrag av den stora mästarlogen har att utföra ett visst arbete i världen. Logen sänder kontinuerligt ut budbärare, och sådana arbetar därför ständigt i världen. De verkar ofta i tysthet. Vid vissa tidpunkter framträder de dock offentligt och redogör öppet för sitt uppdrag. Så var fallet med t ex H P Blavatsky. (se Mahatma, Shambala)

Buddha (sanskrit)
    Ordet är perfekt particip av roten budhoch betyder "förnimma", "bli medveten om" eller "vakna", "återfå medvetandet". Det betecknar någon som är andligen uppväckt, som inte längre liksom den vanliga människan lever livet som "en levande död" utan uppväckts till det inre och högre andliga inflytandet. När någon uppväckts från vardagslivets tillvaro av levande död, när han tagit av sig sinnets och materiens bojor och som det gamla ordstävet säger "tagit på sig evighetens klädnad", då har han vaknat, då är han en buddha. Han har blivit ett med (dock inte "absorberats av") Jaget, med paramatman, det högsta Jaget.
    En buddha är i den esoteriska filosofin någon vars högre principer inte längre har något att lära i den innevarande manvantaran. Han har nått nirvana och stannar där. Detta betyder emellertid inte att buddhans lägre medvetandecentra befinner sig i nirvana. Tvärtom. Det är detta förhållande som ger en medkänslans buddha möjligheten att stanna kvar på ett lägre tillvaroplan och fungera som mänsklighetens välgörare och lärare. Han tar då vanligtvis formen av en nirmanakaya. (se Medkänslans buddhaer, Nirmanakaya)

Buddhi (sanskrit)
    Kommer av sanskritroten budh, vilken ofta översätts med "upplysa". Men en bättre översättning är "varsebli", "få kännedom om", "medvetandegöra", med andra ord "börja inse", vilket i sin tur innebär "förstå". Buddhi är den andra av människans principer om man räknar uppifrån. Buddhi är den princip eller del av vår organism som ger oss vår andliga medvetenhet och är vehiklet för atman, den första och högsta principen. Den manifesterar sig som förståelse, omdömesförmåga, intuition och skarpsinne, och innehåller frukterna av alla våra tidigare jordeliv.
    Ur en annan synvinkel utgör buddhi manasprincipens både frö och frukt.

Till Teosofisk ordbok