C

Chakra (sanskrit)
    Ordets allmänna betydelse är "hjul". Från denna allmänna betydelse har man för ockulta och esoteriska syften gjort många intressanta och i vissa fall högst mystika och djupsinniga avledningar. Chakra betyder också en cykel, en tidsperiod, under vilken tidens hjul vrider sig ett varv. Ordet står även för horisonten i dess egenskap av att vara cirkulär eller hjulformig. Vidare betyder chakror vissa centra eller praniska sfäriska ställen i kroppen, i vilka flöden av praniska energier av olika slag anses samlas. Dessa fysiologiska chakror, som är förbundna med det auriska äggets praniska kretslopp och kraftcentra och därför fungerar i den fysiska kroppen med hjälp av linga-shariran eller astralkroppen, är lokaliserade i olika delar av det fysiska höljet från hjässan till könsorganet. Om man tänker på människornas bästa, är det i högsta grad olämpligt att meddela ockult eller esoterisk kunskap om de exakta platserna för kroppens fysiologiska chakror, liksom om deras funktioner och medlen att kontrollera dem. Det säger sig självt att om denna mystika kunskap offentliggjordes, så skulle den missbrukas och inte bara i många fall leda till död och sinnessjukdom, utan också till moraliskt förfall. Det är enbart långt komna initierade, vilka inte längre behöver använda sig av de fysiologiska chakrorna, som har förmågan att viljemässigt utnyttja dem för heliga ändamål. Något som de sällan eller aldrig gör.

Chaya (sanskrit)
    Bokstavligt betyder chaya "skugga", "avbild" eller "kopia". I den esoteriska filosofin betecknar ordet en persons astrala dubbelgångare, och med denna är några av de mest komplicerade och svårfattliga lärorna om människans evolution förbundna. H P Blavatskys Den Hemliga Läran innehåller många värdefulla antydningar om vilken roll pitriernas chayor spelade för den mänskliga utvecklingen.
    Chaya är ett ord som också har en liknande betydelse på kosmisk nivå, ty den som studerar esoterik bör aldrig glömma Hermes ord: "Som där uppe, så här nere."
    Kortfattat kan chayan, vad gäller människans evolution, kallas för astralkroppen eller den astrala dubbelgångaren.

Chela
    En gammal indisk term som betyder "tjänare", lärjunge och tjänare till en lärare av vilken man erhåller undervisning. Relationen mellan lärare och lärjunge är heligare än den mellan föräldrar och barn, ty medan föräldrarna enbart ger den inkarnerande själen dess kropp, så bringar läraren själen själv i dagen, ger den kunskap och lär den bli vad den till sitt innersta väsen är - dvs gudomlig.
    Chelalivet är något mycket vackert, fyllt av glädje ända till sitt slut. Men det tar också fram och har behov av allt som är ädelt och upphöjt inom lärjungen. För det högre jagets krafter och förmågor måste aktiveras för att chelan skall kunna sträcka sig mot och uppnå de höjder av intellektuell och andlig storhet där mästarna befinner sig. Mästareskap är nämligen lärjungeskapets mål. Detta ideal skall dock inte ses som ett självändamål, något som är till nytta enbart för individen själv. En sådan tanke är självisk och utgör ett hinder på vägen. Idealet är givetvis fördelaktigt för individen, men själva grundtanken är att själens alla förmågor skall tas fram för att ställas i hela mänsklighetens tjänst. Detta är självövervinnelsens kungliga väg.
    Termen chelas mer mystika betydelser får enbart meddelas dem som oåterkalleligen förpliktat sig till det esoteriska livet. (se Guru)

Cykler eller Cykellagen
    En ytterst intressant lära i teosofin är läran om cykellagen, naturens tendens att upprepa sig. Den uttrycker ett faktum som är så uppenbart i den värld vi lever i, att dess existens knappast kan förnekas utom av de avsiktligt blinda.
    Naturen upprepar sig överallt, fast det givetvis inte är upprepningar i samma gamla hjulspår. Varje upprepning uttrycker mindre eller större modifieringar av en tidigare cykels skeende. Dag följer på natt, vinter på sommar, planeterna kretsar kring solen, för att nämna några exempel på cyklisk aktivitet.
    Naturens cykler visar de periodiska upprepningar, under vilka en sig utvecklande varelse uttrycker de krafter och förmågor som är den själv. Cykler och evolution är som de två sidorna av samma mynt. Den förra visar tidsperioderna, den senare visar de energi- och substansegenskaper som framträder i manifestation. Men bakom denna skenbart dubbla process ligger alltid djupa karmiska orsaker.

Till Teosofisk ordbok