G

Glob
    Var och en av de fysiska glober vi ser utspridda i rymden åtföljs av sex - eller egentligen elva - osynliga och högre glober, tillsammans med vilka den utgör vad man i teosofin kallar en kedja. Detta är fallet med varje sol, planet, måne, nebulosa och komet. Alla är de varelser i manifestation. Alla har de liksom människan en sjufaldig (tolvfaldig) konstitution. Människan är en kopia i liten skala av universum. De sju manifesterade globerna i en planetkedja kallas för enkelhetens skull A, B, C, D, E, F och G. Ibland refereras mer mystikt till globerna A - Z, vilket syftar på de tolv kedjegloberna.
    Livsvågorna rör sig längs dessa glober i sju stora cykler som kallas runder. Först träder varje livsvåg in på glob A, fullgör sin utvecklingscykel där för att sedan fortsätta till globerna B, C och D, den lägsta av de sju manifesterade globerna. I vår egen planetkedja är glob D vårt jordklot. Tre glober föregår alltså jordklotet på evolutionens fallande båge och tre glober följer på dess stigande båge.
    En livsvågs passage genom en av de sju globerna kallas för en globrund. Under vilken som helst globrund föds sju rotraser, som var och en efter att ha nått sin utvecklingshöjdpunkt förfaller och försvinner. (se Livsvåg, Planetkedja)

Gud
    Det innersta av det innersta av en människa eller vilken organisk varelse som helst utgörs av en kosmisk ande, en gnista av den kosmiska livsflamman.

Gudar
    De gamla gudavärldarna byggde på en esoterisk visdom som under täckmanteln av folklig mytologi meddelade hemlig kunskap om universums struktur och livsprocesser. Hela mänskligheten trodde en gång på gudar, på varelser överlägsna människan. Forntidens människor sade att de var gudarnas barn och att de från gudarna fått alla sina varelsekomponenter. Som gudarnas barn är också människorna i sitt innersta gudomliga och för alltid sammankopplade med det eviga universum, av vilket de liksom alla andra varelser utgör oskiljbara delar.
    När teosoferna talar om gudar menar de inte gudar med mänsklig form. De menar "formlösa" varelser av intellekt och förståelse, relativt rena andar. Gudarna är naturens högre invånare. De är inneboende i naturen själv eftersom de utgör dess upplysande principer. Men de är, liksom vi själva och naturrikena under oss, underställda ännu högre varelsers viljor och energier, vilka viljor och energier vi kan kalla naturlagar.
    Forntidens människor med undantag för de stora tänkarna satte reella, levande varelser på den plats där vi placerar abstrakta naturlagar. Men drar gravitationslagen samman två planeter, drar den samman atomerna? Ordet lag är en mental abstraktion som syftar på den ofelbara aktiviteten hos medvetna och halvmedvetna naturenergier.

Gudomlig själ
    I ockultismen är den gudomliga själen det gudomliga egots klädnad, liksom det gudomliga egot är den gudomliga monadens klädnad eller barn. Vi kan kalla den gudomliga monaden vår inre gud. Detta innebär att det gudomliga egot är den inre buddhan eller den inre kristus. Därmed är den gudomliga själen ett uttryck för den inre buddhan eller kristus, vilken manifesterar sig på jorden som manushya-buddhan eller kristus-människan.
    Var och en av de många monader som tillsammans utgör människans hela sjufaldiga konstitution har sitt eget ego-barn, liksom varje ego-barn har sin egen själ. Det är denna mystika kombination som gör människan så komplex och ger henne rätten till den benämning som de forntida ockultisterna alltid gav henne, nämligen "mikrokosmos", en spegling eller förminskad kopia av makrokosmos, den kosmiska varelsen.

Guna (sanskrit)
    Materian och alla varelser anses ha tre inneboende kvaliteter, kallade gunaer: sattva (renhet, godhet, sanning), rajas (aktivitet, lidelse, begär) och tamas (stillhet, illusion, mörker). Var och en av dessa kvaliteter har såväl en god som en ond sida, och har dessutom drag av de övriga två kvaliteterna. En varelse kan därför inte bara klassificeras under den guna vars karaktär den främst manifesterar. Under evolutionens gång genomlever den faser med inflytanden från de övriga kvaliteterna, fast under dominansen av sin huvudkvalitet.

Guru (sanskrit)
    Ordet används i de gamla sanskrittexterna som beteckning för lärare. Enligt den forntida visdomens läror agerar gurun som en barnmorska, vilken hjälper lärjungen att föda fram och manifestera sina andliga och intellektuella delar, dvs sin själ. Relationen mellan lärare och lärjunge är mycket helig eftersom den är ett band som binder samman hjärta med hjärta, sinne med sinne. Lärarens avsikt är att ge de latenta andliga krafterna i sinnet och hjärtat hos lärjungen så stor utvecklingshjälp som det är karmiskt möjligt för honom att ge. Men det betyder inte att läraren skall göra lärjungens arbete. Lärjungen måste vandra sin egen väg. Vad läraren gör är att peka ut vägen och ge en hjälpande hand. (se Chela)

Till Teosofisk ordbok