N

Nirmanakaya (sanskrit)
    Nirmanakaya är benämningen på en bodhisattva som istället för att inträda i ett lägre nirvana, ett nirvana som han genom egna ansträngningar förtjänat, kvarstannar på jorden av medkänsla för alla lägre varelser.
    En nirmanakaya är en kvasigudomlig människa i besittning av alla sina principer utom linga-shariran och den fysiska kroppen. Han lever på tillvaroplanet näst över det fysiska i avsikt att rädda människor från dem själva genom att vara med dem och kontinuerligt utsända tankar om självförsakelse, andlighet, moral, medkänsla och barmhärtighet. (se Bodhisattva, Dharmakaya, Sambhogakaya)

Nirvana (sanskrit)
    Ordet är sammansatt av nir, "ut", och vana, perfekt particip av roten va, "blåsa", och betyder ordagrant "utblåst". Denna utblåsthet avser människans lägre principer.
    Nirvana är något annat än "himlen". Nirvana är ett tillstånd av sällhet och oinskränkt medvetande, ett uppgående i rent kosmisk tillvaro, och är framtiden för dem som uppnått övermänsklig kunskap, renhet och andlig illumination. Nirvana är personlig-individuell försjunkenhet i, eller rättare sagt, identifikation med, det högsta Jaget. Det är också monadernas tillstånd under perioden mellan två av en planetkedjas runder, och i fullare bemärkelse mellan planetkedjans återförkroppliganden. Monaderna är då alltför utvecklade för det devachanska lyckotillståndet och går istället till det nirvana som följer på den sjunde runden.
    Devachan och nirvana är inte lokaliteter utan tillstånd, de varelsers tillstånd som befinner sig i de respektive andliga omständigheterna. Devachan är det mellanliggande tillståndet, nirvana det överandliga, och avichi (kallat det lägsta av helvetena) är den nedre polen av de andliga omständigheterna.
    Nirvana kan uppnås redan under jordelivet av stora andliga siare som Gautama Buddha, och även av mindre långt framskridna, ty när en människas personlighet blivit helt icke-personlig lever hon i den andliga monadens nirvanska tillstånd.
    Även om nirvana är ett högt tillstånd, anses det av mystiker vara lägre än bodhisattvans. Ty bodhisattvan, som står på nirvanas tröskel och beskådar dess outsägliga härlighet, frid och vila, behåller sitt medvetande i människornas värld för att tjäna allt som lever. (se Avichi, Devachan)

Niyama (se Samadhi)

Till Teosofisk ordbok