O

Ockultism
    Studiet av tillvarons förborgade ting, vetenskapen om livet och universums natur. Ordet används också för att beteckna studiet av ovanliga fenomen, en betydelse som det vanligen har bland dem som inte tänker på det oändligt mycket vidsträcktare fält av orsaker som ockultismen undersöker och utforskar. Otvivelaktigt har de fysiska "fenomenen" sin plats inom forskningen, men de ligger så att säga i ockultismens utkanter. Studiet av den äkta ockultismen innebär ett djupt inträngande i tillvarons kausala mysterier.
    Ockultism är en generaliserande beteckning för hela samlingen förborgade vetenskaper - vetenskaperna om tillvarons hemligheter, enligt H P Blavatsky "fysiska och psykiska, mentala och andliga, även kallade hermetiska eller esoteriska vetenskaper". Ockultism kan också användas som beteckning på den esoteriska filosofin, dock med tonvikten lagd på dennas hemliga delar. Den genuina ockultismen spänner inte bara över människans fysiska, psykiska och andliga komponenter, utan inbegriper också studiet av världsalltets strukturer, processer, uppkomst och framtid.

Odödlighet
    Ett ord som betyder oavbruten existens. Men betydelsen är både ologisk och onaturlig, eftersom det inte finns något i den mångfasetterade naturen som förblir oförändrat. Odödlighet är bara ett fantasins påhitt och ger en illusorisk skenbild av verkligheten. När den som studerar den esoteriska visdomen inser att oavbrutet framåtskridande och ständig förändring är naturens sätt att arbeta, förstår han också att det inte bara är omöjligt att förbli i ett oföränderligt medvetandetillstånd, det är dessutom något som varken är önskvärt eller inger förhoppningar för framtiden. Föreställ er odödlighet för människan i hennes nuvarande ofullkomliga tillstånd! Även gudarna är varelser som växer och utvecklas, som under tidernas lopp kontinuerligt förändras och når ständigt högre utvecklingsnivåer.
    Naturen består av otaliga, ständigt växande och sig utvecklande varelser, och de är inte odödliga. En sig utvecklande varelse är en föränderlig varelse som oavbrutet fortskrider mot något högre. Evolutionen är därför en kontinuerlig serie av medvetande- och varandetillstånd, som fortgår så länge världen befinner sig i manifestation.
    Det finns dock mer eller mindre långa perioder av ihållande personlig medvetenhet för de sig utvecklande varelserna. Ju högre de andliga och intellektuella principerna är utvecklade, desto längre är den oavbrutna medvetenheten. Det finns följaktligen varelser som är relativt odödliga om man jämför dem med en nu levande människa. Men någon absolut odödlighet finns inte i den manifesterade verkligheten.
    Mästaren KH använder i The Mahatma Letters to A P Sinnett (s 128-130) uttrycket "paneonisk odödlighet" för att beteckna relativ odödlighet. För vissa högt utvecklade monadiska egon varar en sådan odödlighet en hel solmanvantara, men upphör när solsystemets viloperiod tar sin början. Egonas existens som självmedvetna varelser upphör för den gången och de inträder i ännu högre sfärer av gudomlig verksamhet, för att vid början av den följande solmanvantaran åter framträda.
    Medvetandet är kontinuerligt från evighet till evighet, men det undergår oupphörligen manifestationsfaser under den ändlösa fortvaron. Vad som kallas medvetslöshet är bara en medvetandenivå som är för subtil för vårt grova sinne att uppfatta. Det som kallas ett universums eller vår egen kropps "död" är inget annat än upplösningen av utslitna vehikler och medvetandets förflyttning till ett högre plan. Det är viktigt att förstå andemeningen i denna lära, och inte tillåta den ofullkomliga fysiska hjärnan att tvista om ord.

Organ
   Varje organ i människans fysiska kropp representerar en del av hennes komplexa inre och osynliga konstitution. Varje monadiskt centrum i hennes varelse har sitt motsvarande organ i den fysiska kroppen, och varje organ fungerar så gott det kan i enlighet med karaktären hos sin inre och osynliga orsak. Sålunda är hjärtat, hjärnan, levern, mjälten osv uttryck på det fysiska planet och i den fysiska kroppen för ett motsvarande medvetandecentrum i den sjufaldiga människans osynliga konstitution.
    Hjärnan och hjärtat är organ för en kraft som står högre än personligheten. Levern kallas för det kamiska organet. Mjälten är linga-sharirans vehikel.
    Minnet har inget särskilt eget organ i hjärnan, utan har säten i varje kroppsorgan. Hela kroppen är en "resonanslåda" i vilken varje cell bär på en lång rad intryck som är förbundna med dess föräldraorgan och har ett minne och ett medvetande enligt sin art.
    Kroppen är en komplex organism i vilken varje del vibrerar i enlighet med sin egen väsenskaraktär, sitt eget jagskap. Varje organ har sin egen rytm, sitt eget vibrationstal. Brytandet av ett organs normala rytm stör alla övrigas, något som visas av de reflexsymptom som ofta uppträder. (se Sthula-sharira)

Osynliga världar
    Den
forntida visdomen lär inte bara att universum är en levande organism, utan också att vi fysiska mänskliga varelser lever i nära förbindelse med osynliga världar. Dessa världar är okända för oss eftersom våra fysiska sinnen är så ofullkomligt utvecklade att vi varken kan se, känna, höra, lukta eller smaka dem. Vi kan bara förnimma dem med det mycket högre utvecklade och förfinade organ som vi kallar det mentala sinnet. De inre världarna genomtränger vår fysiska sfär på ett sådant sätt att vi i vårt dagliga liv kanske passerar igenom deras platser, berg, sjöar och varelser. De osynliga världarna är liksom vår egen fysiska värld uppbyggda av materia, men så eterisk att det är omöjligt för våra fysiska sinnen att förnimma den. Det är helt enkelt fråga om olika vibrationsfrekvenser hos materien.
    Att våra fysiska sinnen inte ger oss någon som helst upplysning om de vidsträckta tillvaroplan och sfärer som tillhör de osynliga substansernas verksamhetsområden betyder inte att dessa är oviktiga. De är i själva verket orsaken till den fysiska världens existens.
    För varelserna som bebor de inre världarna är dessa lika verkliga och påtagliga som den fysiska världen är för oss. Liksom vi i den fysiska världen kan urskilja olika nivåer och tillstånd hos materien, kan de osynliga världarnas invånare urskilja sina egna olika materienivåer.
    Människan är liksom alla andra varelser i det fysiska universum oskiljaktigt förenad med de osynliga världarna.

Till Teosofisk ordbok