T

Tala (sanskrit)
    Ett ord med stor användning i den indiska metafysiken, både som kontrast till och i förening med loka. Lokas generella betydelse är "plats" eller "värld" och talas generella betydelse är "lägre värld". Varje loka har sin korresponderande tala. Där det finns en loka finns det också en exakt korresponderande tala, och talan är lokans nedre pol. Lokaer och talaer kan därför betraktas som de andliga och de materiella aspekterna eller substans-principerna i de olika världar som utgör universum. Det är lika omöjligt att separera en tala från dess korresponderande loka som att separera elektricitetens två poler från varandra.
    Antalet talaer med sina respektive lokaer anges i Indiens exoteriska filosofier vanligen till sju. Om vi talar om en loka som den andliga polen får vi också kalla den för en världs (vilken som helst) "princip", och kallar vi talan för den negativa polen blir talan denna princips "element". Sålunda kan en hierarkis lokaer kallas för hierarkins "principer" och talaerna för dess "element" eller materiella aspekter.
    Alla sju lokaerna-talaerna samverkar kontinuerligt och gestaltar universum och de olika underordnade hierarkier som omger oss. De högre lokaerna med sina talaer är de andliga och eteriska världarnas energier och substantiella delar. De lägsta lokaerna och deras talaer gestaltar energierna och de substantiella delarna i den fysiska världen omkring oss, och de mellanliggande lokaerna och talaerna gestaltar de mellanliggande områdenas energier och substantiella delar.
    I korthet kan vi därför betrakta en tala som den materiella aspekten i den värld där den dominerar, liksom vi kan betrakta en loka som den andliga aspekten i den värld där den dominerar. Därvid skall man komma ihåg att en loka samexisterar med och kan inte åtskiljas från sin korresponderande tala på samma tillvaroplan.
    En viktig slutledning av det ovanstående är att människan som individ är en hierarki av sitt eget slag, en sammansatt varelse, formad av med varandra förenade och samverkande lokaer och talaer. I den underordnade hierarki vi kallar människan lever och evolverar enorma skaror av varelser, monader på detta underordnade stadium av sin långa evolutionära vandring, monader som vi för enkelhetens skull ger den allmänna beteckningen livsatomer. (se Loka)

Tamas (se Guna)

Tanha (pali)
    Ett buddhistiskt ord som betyder "törst" efter materiellt liv. Det är denna törst eller längtan efter att få återvända till bekanta förhållanden som för det reinkarnerande egot tillbaka till jordelivet, och denna längtan är kanske effektivare än någon annan faktor som individuell orsak till reinkarnation. (se Trishna)

Tantra (sanskrit)
    Ett ord som bl a betyder regel eller ritual för ceremoniella riter. Tantrorna är ett stort antal framställningar som lär ut mystika och magiska formler för uppnåendet av magiska och kvasimagiska krafter och för dyrkandet av gudarna. De är för det mesta skrivna som dialoger mellan Shiva och hans gudomliga maka Durga, vilka båda gudomligheter är tantrikernas speciella kultobjekt.
De flesta tantrorna antas behandla fem olika ämnen: (1) universums manifestation och evolution, (2) universums undergång, (3) dyrkan av gudomligheterna, (4) uppnåendet av önskade färdigheter och särskilt sex övermänskliga förmågor, (5) metoder (vanligen angivna som fyra till antalet) för att genom kontemplativ meditation nå förening med den högsta kosmiska gudomligheten.
    Det finns mycket av intresse i tantrorna, men olyckligtvis har deras tendens sedan länge varit klart riktad mot vad som i ockultismen kallas trolldom eller svart magi. Några av deras riter har att göra med sexualitet.
    Durga, Shivas maka, hans shakti eller energi, dyrkas av tantrikerna som en personifierad kvinnlig kraft.
    Tantrorna kom till i en långt avlägsen forntid, och det råder knappast något tvivel om att  de eller deras förlagor ursprungligen är ett arv efter degenererade atlantidiska folk. Det finns ett visst mått av storslagna filosofiska och mystika tankar i de viktigare tantrorna, men den tantriska kulten är i stor utsträckning utsvävande och omoralisk.

Telepati
    Ordet kommer av grekiskans tele, "avstånd", och pathos, "känsla", "förnimmelse", och betyder överförandet av tankar och känslor från sinne till sinne utan användning av normala kommunikationsmedel. Telepati förekommer mellan människor, mellan människor och djur, mellan djur och insekter samt i växtriket.
    Vi lever i en gemensam mental atmosfär, där vi tar emot och sänder ut tankar och känslor som ofta vandrar från sinne till sinne, även om vi inte märker det.

Teosofi
    Ett sammansatt ord av grekiskans theos, "gudomlig varelse", och sophia, "visdom", alltså gudomlig visdom. Teosofin är de arkaiska tidsåldrarnas visdomsreligion och gavs till de första tänkande människorna av intelligenta andliga varelser från högre sfärer. Den har av sina bevarare upprätthållits generation efter generation ända till vår egen tid. Vid tillfällen när mänskligheten behövde impulser av andligt och högre intellektuellt tänkande, gav dessa bevarare delar av den till olika folkslag i olika delar av världen.
    Teosofin är inte en synkretistisk filosofi-religion-vetenskap, ett system av tankar och trosföreställningar som snillrikt ställts samman av brottstycken från andra religioner och filosofier. Teosofin är en systematisk sammanställning av fakta från såväl den synliga som osynliga naturen vilka, när de beskrivs av det illuminerade mänskliga sinnet, får de till synes skilda formerna vetenskap, filosofi och religion. Man kan också beskriva teosofin som formuleringen på mänskligt språk av strukturen, ursprunget, bestämmelsen och livsverksamheten hos universum och de otaliga skaror av varelser som lever där.

Trans
    Ett tillstånd i vilket själen tycks ha lämnat kroppen och ingått i ett annat tillvarotillstånd. Transen han bestå i olika grader av negativ omedvetenhet eller positiv medveten illumination. I båda transtillstånden förekommer en tillfällig själsfrånvaro, men de resulterande psykiska effekterna är rakt motsatta. I det omedvetna tillståndet befinner sig den i trans varande personens mellanliggande natur i ett onormalt och underordnat läge även om han ser och redogör för klärvoajanta visioner av förgångna händelser och ännu okända kommande sådana. Medan hans mellanliggande natur är verksam på det kaotiska astralplanet, är han berövad sitt högre sinnes omdöme och viljestyrka och är lika hjälplös som i en dröm. Detta tillstånd kan han själv ha framkallat eller har han blivit försatt i det av en hypnotisör, men det kan också vara så att han kontrolleras av en exkarnerad mänsklig elementar, något som ibland händer vid medialitet.
    I det positiva illuminativa tillståndet däremot, är personens mentala-andliga natur  övernormalt aktiv och hans själ, som blivit temporärt befriad från de kama-manasiska begären, är förenad med hans högre sinne. Han blir därför andligt medveten och illuminerad. Hans tillstånd, vare sig det uppkommit spontant eller är självinducerat, står i direkt kontrast till mediets tillstånd. Han är klart självmedveten under sin upplevelse och behåller minnet av den. Detta transtillstånd kan bara uppnås av den som förberett sig genom viljeträning och en etiskt ren livsföring.
    En person befinner sig i lättare trans när han är "frånvarande" eller försjunken i funderingar, liksom i viss mening under sömnen.
    Varje fas av negativ trans är onaturlig och ofta mycket farlig, ty naturen strävar hela tiden mot självmedvetandets tillväxt, en starkare andlig vilja och en ädlare intellektuell aktivitet.

Treta-yuga (se Yuga)

Trishna (sanskrit)
    Ordet betyder "törst" eller "längtan" och är en teknisk term för föreställningen att det är "törsten" efter sådant som människan tidigare var bekant med och vill återse som drar henne tillbaka till en ny inkarnation på jorden. Det mänskliga egot attraheras på nytt till den för egot välbekanta världen. Denna dragning till jorden är ingenting annat än verkan av en naturlag. Människans mellanliggande natur, det mänskliga egot, sådde i tidigare liv på jorden de tanke- och handlingsfrön, vars frukter egot nu måste skörda på jorden. Egot kan inte skörda någon annanstans än där det sått. Egot går aldrig dit det inte attraheras eller dras.
    Efter det att döden frigjort den mellanliggande naturen och gett den dess långa mellanlivsperiod av lyckofylld vila och psykisk återhämtning, vaknar så småningom denna mellanliggande natur, det mänskliga egot, gradvis ur sitt sällhetstillstånd (kallat devachan), med de tanke- och handlingsfrön egot alstrade i tidigare jordeliv vilande i sin varelse som outlösta energier. Dessa energier innebor i människans psyke eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen, ty hon alstrade dem där och de utgör komponenter i henne. Dessa frön av tidigare tankar, handlingar, känslor, begär och strävanden börjar vart och ett att ge sig tillkänna som en dragning mot jorden, till de sfärer och tillvaroplan där det hör hemma och där det kan gro, expandera och utvecklas.
    I vårt innevarande jordeliv sätter vi igång tanke- och handlingsorsaker som i framtiden kommer att föra oss tillbaka till jorden. Då skall vi skörda resultaten av de tanke- och handlingsfrön vi i det innevarande livet planterat på vår egen mänskliga naturs fält.
    I de orientaliska paliböckerna är tanha det ord som motsvarar trishna.

Turiya (se Jagrat)

Tyst väktare
   En
benämning i den teosofiska filosofin på en högt utvecklad andlig varelse som så att säga utgör toppen i eller överhuvudet för en andlig-psykisk hierarki av varelser, vilka verkar under hans direkta inspiration och ledning. De tysta väktarna är därför relativt många, ty varje hierarki, stor eller liten, hög eller låg, har som sitt eget överhuvud en tyst väktare. Det finns mänskliga tysta väktare och det finns en tyst väktare för var och en av vår planetkedjas glober, liksom en sådan för solsystemet etc.
    Uttrycket tyst väktare används om en varelse som genom evolution har lärt sig praktiskt taget allt vad en viss kosmisk sfär har att lära ut, men som i stället för att fortsätta sin evolutionära vandring till ännu högre områden, har valt att stanna kvar där han befinner sig för att hjälpa de skaror av mindre långt hunna varelser som strävar bakom honom. Där övervakar, hjälper och inspirerar han, något som när det gäller oss människor sker av medkänsla och i ytterlig tysthet. Därav uttrycket tyst väktare. Han har inget mer att lära i den livssfär han avverkat. Han känner alla dess hemligheter. Men av medkänsla och medlidande avstår han för tidsåldrar framåt att vidareutveckla sig själv.

Till Teosofisk ordbok