U

Universum
    Den teosofiska filosofin indelar universum i två överallt fungerande delar. Den ena är medvetandesidan, hemvistet för, och på samma gång samlingen av, alla självmedvetna tänkande varelser som det oändliga universum innehåller. Den andra delen är naturens materiasida, som är de nämnda varelsernas skola, hem och verksamhetsfält. Den s k materiasidan är en praktiskt taget oräknelig samling monader eller medvetandecentra, vilka befinner sig i denna fas av sin evolutionära utvecklingsfärd.
    Sålunda är universum en ofantlig samling medvetandecentra i båda sina principiella delar, och dessa medvetandecentra kallas i teosofin för monader. Monaderna är varelser på olika medvetenhetsnivåer, som när de befinner sig i det vi kallar materiafasen ännu inte har nått självmedvetande.
    Den universella naturens medvetandesida, de otaliga skarorna av självmedvetna varelser, verkar i och genom materiasidan. De uttrycker sitt väsen genom materiasidan, genom den oräkneliga samlingen yngre och underordnade varelser som vi kallar livsatomer - embryoniska gudar. Universum är därför förkroppsligade medvetanden.

Upadhi (sanskrit)
    Ett ord som i olika betydelser används i den indiska filosofin. Dess bokstavliga betydelse är "begränsning" eller "en egenart" och det kan därför också stå för "en förklädnad" eller "ett vehikel", vilken senare betydelse det ofta har i den nutida teosofin. Ordets innebörd blir då "det som följer en modell, ett mönster", som bilderna på en filmduk följer filmrullen. Människan kan betraktas som en varelse, sammansatt av tre (eller t o m fyra) upadhier.

Till Teosofisk ordbok