V

Vahana (sanskrit)
    Ordet betyder "vehikel" eller "bärare" och har stor användning i filosofiskt, esoteriskt och ockult tänkande. Dess innebörd är att en varelse genom sitt vehikel, sin bärare, kan manifestera sig på plan eller i sfärer eller världar som hierarkiskt är lägre än dess egen. Sålunda är människans vahana i stort sett detsamma som hennes kropp, även om hennes konstitution innehåller fler vahanaer som var och en tillhör det plan på vilket den hör hemma - och gör det möjligt för den inre människan att uttrycka sig där.
    Ordet vahana har alltså flera olika betydelser, eller bättre uttryckt, tillämpningar. Så t ex är människans andliga själ hennes andliga monads vahana, hennes mänskliga själ är hennes mänskliga egos vahana och hennes psyko-vitala-astrala monads vahana är linga-shariran, vilken i sin tur verkar genom sin vahana, den fysiska kroppen. Den kabel som leder den elektriska strömmen kan sägas vara den elektriska strömmens vahana, och den intermolekylära etern är vahanan åt många av de radioaktiva energierna i världen omkring oss etc. Varje gudomlig varelse har ett antal vahanaer genom vilka den verkar och kan uttrycka sina gudomliga krafter och funktioner i världar och på plan under den sfär eller värld där den själv lever.

Vibration
    Rörelse är en grundprincip i universum som inte upphör ens under pralayorna. Av dess manifestationer är vibration den mest fundamentala. Vibrationens väsentliga kännetecken är periodicitet, cyklisk rörelse, som visar sig i t ex den kosmiska andningens växlingar mellan manvantara och pralaya och i materiapartiklarnas snabba oscillationer.
    Vibrationer är resultat av impulser från inre dolda impulsgivare och manifesterar sig i kroppar eller slöjor med karaktäristika av typen hastighet, styrka, kvalitet. Det finns vibrationseffekter på vårt fysiska tillvaroplan och det finns vibrationer som manifesterar sig på de astrala och emotionella planen. Likaså finns det vibrationer av högre slag som har sitt upphov i människans intellektuella och andliga monader.
    All vibration utgör kraft och energi och kan hos de andra varelser den påverkar utlösa kraft och energi av samma hastighet och kvalitet. När flera vibrationer på så sätt blir synkrona har vi vad som kallas sympati, kärlek, attraktion etc. Inte bara de relationer vi människor har med varandra utan också sjukdoms- och sundhetstillstånd framkallas genom vibrationer. Det finns naturligtvis också motvärn av olika slag mot vibrationer. Man kan t ex vara i stånd att skaka av sig en vibration som man påverkas av och t o m medvetet eller omedvetet returnera den till avsändaren.
    Det finns alltid en impulsgivare till varje vibration. Tänkaren t ex alstrar mental vibrationell aktivitet i form av tankar och känslor. Varje varelse i universum befinner sig i oavbruten vibrationell aktivitet som uppkommer ur dess inneboende energi. Varje materiapartikel och annan varelse sjunger sin egen ton, ljudet av dess egen karatäristiska svabhava eller individualitet. Om vi kunde höra vår fysiska kropps musik, skulle den låta som en symfoni av samljudande toner. Pythagoras talade om sfärernas musik och tillskrev varje himlakropp en egen dominerande ton.

Vidya (sanskrit)
    Ordet betyder "kunskap", "filosofi", "vetenskap", och används ofta i kombination med andra ord som t ex atma-vidya, "kunskap om atman" eller det innersta jaget, brahma-vidya, "kunskap om brahman", kunskap om universum, och guhya-vidya, "hemlig kunskap" eller esoterisk visdom. Vidya är en allmän beteckning för ockult vetenskap.

Vilja (se Fri vilja)

Vägen
    Den universella naturen, vårt stora ursprung, finns i var och en av oss och i varje annan varelse. Det är omöjligt att annat än rent illusoriskt skilja individen från kosmos, delen från helheten. Detta faktum visar oss vägen till den yttersta verkligheten, vägen inåt. Det är en ändlös väg som leder till inre områden av visdom och kunskap, ty som alla stora filosofier säger, om du känner dig själv känner du universum eftersom du är en oskiljaktig del av universum och hela universum finns inom dig.
    Uppenbarligen är skillnaden mellan alla de olika varelser som sammantagna utgör kosmos en skillnad i medvetenhet, en skillnad i förståelse, och denna medvetenhet och förståelse erhåller individen bara på ett sätt - genom att veckla ut sin egen inre varelses inneboende förmågor. Det är vägen, och mystiker i alla tider har pekat på den.
    Vägen ligger inom dig. Det finns ingen annan väg för dig än den som leder alltmer inåt mot din egen inre gud. Var och en har sin egen väg att vandra. Ditt Jag är din väg liksom varje annan människas Jag är hennes väg, men innerst är Jaget detsamma i oss alla. Alla vandrar vi därför samma väg, men var och en måste själv vandra den. Ingen kan vandra vägen för någon annan. Vägen leder till obeskrivligt ljus, till ofantlig medvetenhetsexpansion, till outsäglig sällhet, till fullkomlig frid.

Till Teosofisk ordbok