Y

Yama (se Samadhi)

Yoga (sanskrit)
    Betyder "förening", "sammansmältning" etc. I Indien är ordet benämningen på en av de sex filosofiska skolorna, den som sägs ha grundats av Patanjali. Denna skolas ändamål är yoga i betydelsen att nå förening eller etthet med människans gudomliga-andliga innersta essens. Yogaträningen, när den bedrivs på det av kompetenta lärare angivna sättet - lärare som inom parentes sagt aldrig föreläser offentligt och inte heller framträder i böcker och annonser - antas inducera vissa extatiska tillstånd som leder till klarare insikter i sanningar om tillvaron. Det högsta av dessa tillstånd kallas samadhi.
    Man skiljer på olika former av yogautövning - karma-yoga, hatha-yoga, bhakti-yoga, raja-yoga, jnana-yoga etc, och yogaliknande strävanden och övningar finns också i Västerlandet. Det som kallas frälsning genom gärningar kan liknas vid karma-yoga, frälsning genom tro eller kärlek kan liknas vid bhakti-yoga och de asketiska övningarna av olika slag kan liknas vid hatha-yoga.
    Ingen yogateknik bör utövas utan den direkta ledningen av en lärare som känner farorna med manipulerandet av människans psykomentala väsenssidor, ty faror lurar vid varje steg och yogautövaren riskerar att dra på sig katastrofala följder av såväl kroppslig som själslig art. De högre formerna av yoga - t ex raja-yoga och jnana-yoga som av utövaren kräver strikt andlig och intellektuell disciplin i förening med brinnande kärlek för alla varelser - är dock helt säkra. Det är i de asketiska etc övningarna med tillhörande läror som farorna för den oförsiktige ligger, och dessa bör man därför avstå från. (se Samadhi)

Yuga (sanskrit)     
    Vår innevarande femte rotras kan indelas i fyra yugaer (tidsåldrar) av följande längder:   

Krita- eller Satya-yuga  1.728.000 år
Treta-yuga                     1.296.000 "
Dvapara-yuga                   864.000 "
Kali-yuga                      _  432.000 "                                      
                                      4.320.000 "                                          

     Vi lever f n i den fjärde yugan, kali-yuga, ofta kallad "järnåldern" eller "den svarta tidsåldern". Den anses ha börjat vid Krishnas död, vanligen angiven till år 3.102 f Kr. De fyra yugaerna ovan syftar på vad teosofin kallar en rotras, även om en rotras från sin början till sitt slut är ungefär dubbelt så lång som de angivna siffrorna visar. Yugaerna överlappar varandra i det att en ny rotras tar sin början vid mitten av den föregående. Två rotraser kan därför under en avsevärd tid löpa samtidigt på jorden.
    Eftersom de fyra yugaerna är en återspegling i mänsklighetens historia av vad som sker vid jordklotets och jordkedjans egna evolutioner, förekommer yugaerna också i större skala - dvs jordklotet har sin evolutionära satya-yuga, treta-yuga, dvapara-yuga och kali-yuga, och samma gäller i en ännu större skala för jordkedjan. (se Rotras, Rund)

Till Teosofisk ordbok