KarmaläranVi vet alla hur olika de förhållanden och omständigheter kan vara, som människorna på jorden lever under. Vi ser dem som har en stabil ekonomi, ett trevligt arbete, en god hälsa, och vi ser dem som lever i fattigdom, är arbetslösa, lider av svåra sjukdomar osv. Välbefinnandet och lidandet är mycket ojämnt fördelat i både vårt eget land och övriga delar av världen. Om en människas jordeliv blir angenämt eller miserabelt bestäms ofta av var i världen, eller i vilken familj hon föds, och det finns de som föds med ett så svårt handikapp av något slag att de av den anledningen inte har en rimlig möjlighet att bygga upp en lycklig tillvaro. De glädjeämnen som jordelivet bjuder på tycks inte vara till för alla, och man frågar sig varför det är så. Varför föds vi in på jorden till så olika omgivningsförhållanden, och med så olika kroppsliga och själsliga förutsättningar att skapa oss en angenäm tillvaro?

    Bland religiöst sinnade människor blir svaret på den frågan vanligen att Gud, som skapat både jorden och alla dess invånare, styr sin skapelse mot dess bestämmelse och att han därvid utövar ett mäktigt inflytande på varje människas jordiska liv.

De som ser naturvetenskapligt på problemet anser däremot att det vi betraktar som orätt­visa levnads­omständigheter är följder av duglighet, politik, oföretag­samhet, tillfälligheter, ärftlighetslagar och andra jordnära orsaker.

     Men många människor tror varken på de religiösa eller jordnära förklaringarna till fördelningen av välstånd, god hälsa, prestationsförmåga, livslängd etc. I stället pekar de på att varje människas nuvarande jordeliv kanske bara är ett i en lång rad, och måste bedömas mot bakgrunden av de föregående. De vill betrakta det nuvarande jordelivet som meningsfullt hur det än ter sig, och de vill att den som drabbas av ett oförtjänt lidande förr eller senare under tidernas lopp får en rättvis kompensation för detta. Läran om människans periodiska återfödelse på jorden, reinkarnationsläran, kommer alltså in i bilden, och det gör också läran om karma.

     Jag har tidigare talat om reinkarnationsläran och skall nu ge en kort och elementär fram­ställning av karmaläran. Men då kan jag inte ta upp begreppet karma i alla dess funktioner, utan koncentrerar mig på den funktion som är av särskilt intresse när man funderar över om orättvisorna i världen är reella eller skenbara. Jag kommer därför att tala om karma som skipare av etisk rättvisa i människornas umgänge med varandra.

I den funktionen verkar karma på såväl det fysiska tillvaroplanet som på de icke-fysiska tillvaroplan där vårt själsliv har sitt upphov, och träder omedelbart i verksamhet när en människa med fysiska handlingar eller själsliga aktiviteter som tankar, känslor och begär, riktar sig mot andra människor. Hon sänder då ett energiflöde till de människorna som medvetet eller omedvetet, synligt eller osynligt, reagerar på detta. Reaktionerna sker inom ramen för de naturlagar som råder på de tillvaroplan som berörs, och bildar det motflöde som enligt den esoteriska världsbilden behövs för att upprätthålla en nödvändig jämvikt i naturen. Naturlagarna balanserar det energiutbyte som ständigt pågår mellan människorna, och påverkar då på gott eller ont organismen hos både den som genererade ett startflöde och dem som utsattes för det. Denna påverkan är i grunden och det långa loppet fullkomligt rättvis, för vi lever i ett ordnat universum där både jorden och dess invånare, liksom världsrummets övriga innehåll av synliga och osynliga levande varelser, har en tillvaro som planerats, organiserats och styrs av kosmiska intelligenser. Dessa intelligenser och karma i alla dess funktioner ser på samtliga tillvaroplan till att den alltomfattande organisationsstrukturen upprätthålls, och att världsförloppet på ett för alla varelser rättvist sätt fortskrider enligt de planer som föreligger.

     Om ett startflöde är en avsiktlig viljeakt av den agerande människan som inte omedelbart balanseras, beaktar karma detta och förbinder henne med de framtida konsekvenser, goda eller onda, som viljeakten leder till, för med förmågan till viljeakter följer ansvar. Den som med fysiska, intellektuella, emotionella eller andra viljeakter genererar framtida konsekvenser för sina medmänniskor, ställs därför av karma till ansvar för de konsekvenserna, och det sker genom rättvisa återverkningar, goda eller onda, på henne själv. Karma sörjer också för att de människor som på ett eller annat sätt oförtjänt tagit skada av konsekvenserna, får rättvis kompensation för detta.

     De startflöden som alltså inte omedelbart balanseras avvaktar som karmiska dispositioner de framtida situationer i det nuvarande eller ett kommande jordeliv, då de i form av konsekvenser och återverkningar kan utlösa sin energi. Var och en av oss har samlat på sig en mängd sådana karmiska dispositioner, och med dem har vi själva skapat en del av vårt framtidsöde. Dispositionerna finns inte utanför oss, utan ingår som komponenter i både vår egen och de medmänniskors organismer som vi påverkat. Dispositionerna är band som drar oss samman med de människorna i tid och rum, och är en av orsakerna till att vi gång på gång reinkarnerar på jorden. Då får dispositionerna tillfällen att utlösa de konsekvenser som vi med våra viljeakter genererat, och vi drabbas av deras återverkningar i form av go­da och onda tilldragelser, glädje och sorg, framgångar och motgångar, materiellt välstånd eller armod osv, helt i enlighet med vad vi förtjänar. När en karmisk energi på så sätt utlöses, försvinner den ur vår varelse. Det kan ofta se ut som om vi inte har förtjänat det som händer oss, men också vid sådana tillfällen skördar vi faktiskt följderna av gärningar som vi begått i det förgångna.

     Under ett jordeliv delar vi ju många upplevelser med vår familj, vår nation och andra kollektiv, och skapar gemensamma karmiska dispositioner med dem. Man kan därför tala om familjekarma, nationskarma etc. Ett krig är exempel på nationskarma, och de människor som dras in i krigshandlingarna har i tidigare liv varit med om att skapa de karmiska dispositioner som nu, när de människorna har reinkarnerats tillsammans igen, utlöste det fruktansvärda skeendet. Varje människa reinkarnerar i den nation som hon enligt sin karaktärsprofil och tidigare tillhörighet hör samman med. Även om nationen som sådan upphör att existera, stannar dess medlemmar kvar i världen. De framträder som uppbyggare av en ny nation, och fortsätter där med att uppbära de straff eller belöningar som ännu inte utlösts.

    Om de karmiska dispositionerna som inslag i vårt framtidsöde skall det också sägas att de inte alltid är helt oundvikliga, för de kan omgestaltas genom nya viljeakter. Däremot kan de inte omintetgöras, och ingen annan varelse kan ta dem på sig. De framträder som starka, mindre starka och svaga energier. Vanligen framträder först de starka, sedan de min­dre starka och sist de svaga.

      Med våra viljeakter har vi alltså ett stort inflytande på vår framtid. Vi får goda återverkningar av dem när vi vinnlägger oss om att behandla andra människor som vi vill att de skall behandla oss, och därför låter våra tankar, känslor, ord och handlingar präglas av rätt­rådighet, medkänsla med dem som lider, vänlighet, givmildhet, pliktmedvetenhet och and­ra goda egenskaper. Detta är en klok beteendeattityd som inte bara är av stor betydelse för våra liv på jorden, utan också för vår tillvaro i de överjordiska världarna mellan jordeliven, för det är vårt sätt att genomföra ett jordeliv som bestämmer innehållet i den efterföljande mellanlivstillvaron. Dessutom är den beteendeattityden avgörande om vi vill hålla jämna steg med den utvecklingsprocess som världsförloppet är. Var och en av oss har för närvarande sitt deltagande i världsförloppet förlagt till jorden, där vi avses genomföra ett utvecklingsprogram som leder oss till en livsform med mer kvalificerade och omväxlingsrika upp­levelser än den mänskliga. Om vi lyckas med detta, väntar oss därefter ett nytt utvecklingsprogram som leder till en ännu högre livsform. Och så fortsätter det, för vi är evighets­varelser och det finns inget slut på vår utvecklingsvandring genom de otaliga världar som föds, lever sitt liv och dör på världsrummets olika tillvaroplan.