Ordförklaringar

 

 

Altruism: Oegennytta, kärlek till andra. Motsatsen till egoism, själviskhet.

Aryavarta (sanskrit): Det forntida namnet på Indien.

Astral: Tillvaroplan av något subtilare materia än det fysiska. (Se Plan)

Auriskt ägg: Källan till den mänskliga auran, liksom till allt som människans sjufaldiga konstitution innehåller. Sätet för denna konstitutions alla monadiska, andliga, intellektuella, mentala, emotionella och vitala energier och förmögenheter. Vanligen äggformigt, därav namnet.

Avatara (sanskrit): En människa av speciell sammansättning, i vilken nedstigit ett individualiserat komplex av celesta energier.

Bija (sanskrit): Säd eller livsfrö. Betecknar i den esoteriska filosofin såväl fröet som den drift till manifestation som verkar genom detta.

Bodhisattva (sanskrit): En andligen högt utvecklad människa som nästan uppnått buddhaskap. (Se Buddha)

Brahma (sanskrit): Vårt solsystems andliga energi-medvetande-sida.

Brahmas ägg: Ett solsystem i sin helhet, dvs såsom totalsumman av alla sina komponenter på alla sina tillvaroplan. Uttrycket används också i motsvarande betydelse om en galax eller en planet. (Se Plan)
 
Buddha (sanskrit): En som blivit andligen uppväckt, som blivit ett med (inte absorberats av) det högsta Jaget. En buddhas högre principer har inte något mer att lära i denna manvantara, de har nått nirvana och stannar där. Hans lägre medvetandecentra behöver dock inte vara i nirvana, och en medkänslans buddha kan därför stanna kvar i tillvarons lägre riken som en mänsklighetens högste ledare och lärare. (Se Principer, Manvantara, Nirvana, Medkänslans buddhaer)
 
Centralsol: "Kungssol", överordnad ett antal solsystem.
 
Chela (sanskrit): Lärjunge.
 
Dhyani-chohaner: "Meditationens herrar" - kosmiska andar eller planetandar. Indelas i olika klasser. Människan är i sin högre natur en embryonisk dhyani-chohan.

Dwija (sanskrit): En "två gånger född" invigd.

Ego: Egot är det som säger "jag är jag". Egot är indirekt eller reflekterat medvetande, som så att säga återspeglas mot sig själv och uppfattar sin egen mayaviska existens såsom en "avskild varelse". (Se Mayavi-materia)
 
Esoterisk: Fördold, hemlig.
 
Esoterisk lära: Mystisk lära som är förbehållen lärjungar av upphöjd och värdig karaktär.

Evolution: Utveckling. Varje varelse bringar i dagen de krafter och förmögenheter som i embryonisk form finns latenta inom den. Evolutionen, utvecklingen, sker alltså inifrån utåt. Varje varelse har inom sig samma möjligheter som varje annan varelse i universum och skall i sinom tid utveckla dessa.

Evolvera: Frambringa, utveckla. (Se Evolution)

Exkarnation: Utträde ur manifesterat liv. Exkarnationsprocessen hos människan inleds med den fysiska kroppens död. Exkarnation är motsatsen till inkarnation, inträde i manifesterat liv. (Se Reinkarnation)

Exoterisk lära: Lära, till vilken nycklarna inte öppet utlämnats. Exoterisk betyder inte "oriktig", men ofullständig, beslöjad. Motsatsen till esoterisk.

Hierarki: Ett system av levande varelser som samverkar under ledning av systemets högste, hierarken. Varje varelse är själv en hierarki, uppbyggd av lägre varelser, samtidigt som den ingår som underordnad komponent i högre hierarkier. Hela världsalltet är på alla tillvaroplan och utvecklingsnivåer uppbyggt av ändlösa serier av hierarkier. Ordet hierarki används också som beteckning för en organisation med medlemmar av olika grader, vilka leds och undervisas uppifrån nedåt.

Initiand: Den som genomgår initiation, invigning.

Initiation: Invigning.

Involution: Motsatsen till evolution. Båda processerna löper jämsides och växelverkar med varandra. Materians evolution är alltså samtidigt andens involution, och vice versa.

Karma (sanskrit): Kombinationen av verkan och återverkan. Varje andlig, mental, emotionell, fysisk eller annan verksamhetsyttring av en levande varelse påverkar dess omgivning. Omgivningen reagerar dock på det tryck den utsätts för. Dess reaktion riktas mot orsakskällan och kommer förr eller senare att nå denna. Därför får varje varelse bära konsekvenserna av sina verksamhetsyttringar. Med fri vilja följer ansvar.

Konstitution: En varelses uppbyggnad och sammansättning.

Lägre trefald: Den fysiska kroppen, den astrala modellkroppen och "livsprincipen".

Maha (sanskrit): Stor.
 
Mahatma (sanskrit): "Stor själ". Ytterst högt utvecklad människa med stor andlig kunskap och erfarenhet. Kallas också mästare eller adept.
 
Mamo-chohaner: Varelser, vars uppgift det är att utföra ett visst destruktivt och ödeläggande arbete.
 
Manasaputraer (sanskrit): "Tänkandets söner". Uppväckarna av egoskapets och självmedvetandets gudomliga flamma i de tidiga människorna, i våra dåvarande förnuftslösa, psyko-fysiska skal. Manasaputran ingår i människans konstitution.

Manushya-buddha (sanskrit): Mänsklig buddha.
 
Manvantara (sanskrit): En cykliskt förlöpande manifestationsperiod, t ex en planets eller ett solsystems livstid.

Mayavi-materia: Illusorisk materia. Vår fysiska materia är illusorisk i den bemärkelsen, att dess verkliga natur är något annat än vår uppfattning av den.

Medkänslans buddhaer: Buddhaer av olika grader, medlemmar av de upplystas andliga hierarki, som för att kunna hjälpa mänskligheten frivilligt avstår från den kosmiska frid och sällhet de har rätt till. (Se Buddha)

Medkänslans Orden: En urgammal orden i vars verksamhet bl a ingår att förvalta den väldiga fond av esoterisk kunskap som samlats under årtusendenas lopp. (En liten del av denna kunskap har offentliggjorts under benämningen teosofi.) Lärjungarna i denna orden får dels bedriva studier i den esoteriska visdomsskatten, dels förbereds de för att under initiation skaffa sig direkterfarenheter av de olika tillvaroplanen och existensförhållandena i universum. En annan av ordens uppgifter är att utgöra ett skyddsvärn mot starka nedbrytande krafter.

Messiansk cykel (tidsålder): Kosmisk tidsperiod på 2160 år, som inleds med framträdandet av en avatara. (Se Avatara)

Monad: Det innersta - gudagnistan - i varje varelse. Är för oss människor homogen och odelbar. Ett evigt, individuellt medvetandecentrum, centrum för Alltet, det gudomliga, som har sitt centrum överallt. Äger sin drivkraft inom sig själv. Universums yttersta element.
 
Mystiske kristus: Den andliga principen i människan, hennes odödliga individualitet.
 
Månkedjan: Jordkedjan, vårt jordklot inbegripet, befolkades från månkedjan. Alla på jorden nu levande varelser, vilken grad av utveckling de än uppnått, kom hit från månkedjan. Månkedjan är en död f d planetkedja. (Se Planetkedja)

Mästare: (Se Mahatma)

Neofyt: Den som förbereder sig för initiation.

Nirvana (sanskrit): Det personligt-individuella uppgåendet i, dvs identifieringen med, det högsta Jaget. Ett tillstånd av överandlig, kosmisk tillvaro.

Ockultism: Studiet av tillvarons förborgade ting. Vetenskapen om det universella livet på alla dess olika tillvaroplan. (Se Plan)

Plan: Den rymd vi ser är den fysiska. "Innanför" denna finns en annan rymd med sina himlakroppar och dessas invånare (för vilka vår materia är osynlig). "Innanför" den rymden finns ytterligare en rymd osv. Varje rymd är ett kosmiskt tillvaroplan. Tillvaroplanen genomtränger varandra, är "blandade" med varandra och passerar obehindrat igenom varandra. I de områden av rummet där det finns fysisk materia finns också icke-fysiska energier och substanser, vilka våra fysiska sinnen dock inte kan registrera. För dessa sinnen existerar bara det fysiska planet.
 
Planetkedja: En planet har, förutom den för oss synliga fysiska globen, ytterligare elva glober av subtilare struktur. De tolv globerna bildar ett system, kallat planetkedja, i vilket planetens mångfasetterade liv cirkulerar.

Pralaya (sanskrit): Perioden av upplösning och vila mellan två livscykler. Solpralayan skiljer två av ett solsystems liv åt. Planetpralayan är perioden mellan två av en planetkedjas liv. Människans pralaya är perioden mellan två av hennes liv på jorden.

Pratyeka-buddha (sanskrit): Förvärvar buddhaskap för sin egen räkning och inträder i nirvanas outsägliga sällhet. (Se Buddha, Nirvana)
 
Principer: Universums, liksom människans, konstitution kan indelas i t ex sju eller tio komponenter (principer) med olika karaktäristika, alla utgångna ur den självexisterande, omanifesterade urgrunden.
 

Ras-buddha: Mänsklighetens utveckling försiggår i stora cykler, s k rotraser. I början och i mitten eller slutet av varje sådan rotras framträder en ras-buddha. (Se Rotras, Buddha)
 
Reinkarnation: Återfödelse i fysisk kropp.
 
Rotras: Ett långt tidsskede i jordens historia, under vilket en viss sorts utveckling står i förgrunden. Ordet betecknar också den mänsklighet som genomgår det ifrågavarande utvecklingsförloppet.

Sunyata (sanskrit): Den mystiska läran om rummet.
 
Surya-system: Solsystem.
 
Swabhava (sanskrit): "Själv-blivande". Varje varelse frambringar själv sig själv, och frambringar då det som den är i sitt inre, sin egen individualitet, ingenting annat.
 
Syzygy: En konstellation där flera himlakroppar i solsystemet står på rak linje med solen.
 
Tao: Beteckning inom den kinesiska mystiken för den yttersta verkligheten, den urgrund ur vilken allting uppkommit.

Teosofi: "Gudomlig visdom", formuleringen på mänskligt språk av naturen, strukturen, ursprunget, målet och verksamheten hos universum och den mångfald av olika varelser som uppfyller det. Teosofin utgör de offentliggjorda brottstyckena av den kunskap som förvaltas av Medkänslans Orden. (Se Medkänslans Orden)

Tyst väktare: Den högste i en hierarki av varelser som arbetar under hans ledning och inspiration. (Se Hierarki)

Zodiaken: Djurkretsen, en stjärnbildskrets som solen genomlöper: Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna. När solen inträder i ett av dessa tecken, börjar dettas kosmiska krafter att påverka vår planet och livet där.
 

Till Titelsidan