Kapitel 12

 

Mysterieskolorna idag

 

De storas Brödraskap överger aldrig mänskligheten. Under och bakom och inom Brödraskapet pulserar medkänslans eviga hjärta. Tillbakadragandet av mysterieskolorna från offentligheten innebar inte att mahatmaernas varaktiga stöd drogs tillbaka. H P Blavatsky skriver att mysteriecentra idag står att finna i hela världen, ty "den hemliga sammanslutningen lever fortfarande och är lika aktiv som den alltid har varit" (Isis, 2:100). Vaktade med största omsorg av sina beskyddare, kan dessa skolors geografiska belägenhet dock inte upptäckas av andra än de värdiga. Men hemlig är inte detsamma som icke-existerande.

Kan den fysiska kroppen förbli levande och funktionsduglig om hjärtat slutar pumpa blod i cirkulationssystemet och det inte längre ger de vitala organen deras livsflöde? Nej, och likadant är det med jordens andliga kropp, vars mystika hjärta är Shambala och från vars hjärtkammare Brödraskapets esoteriska livsblod flödar till organiska centra. Varje mysteriecentrum är ett organiskt fokus, varje människa är en levande cell. Alla har vi skyldighet att vara andligt lojala mot det centrala hjärtat. Är det logiskt att anta att ett hjärta slår förgäves? Är det logiskt att anta att organ fungerar skilda från hjärtat? Nej, sådana antaganden motsägs av förnuftet och erfarenheten.

Det esoteriska livsflödet distribueras därför på tre vägar:

(1) Genom de exoteriska och de esoteriska mysterierna. De exoteriska eller mindre mysterierna är nu "till stor del ersatta med den teosofiska rörelsens olika aktiviteter, en rörelse som i sig är exoterisk" (SOP, s 637). De esoteriska eller större mysterierna är däremot, på grund av den tunga materialism som förblindar världsmedvetandet, för närvarande omsorgsfullt dolda. Men just därför att behovet av ljus och sanning har ökat, "är mysterieskolornas esoteriska grupper kanske fler idag än på tusentals år." (SOP, s 637).

Detta faktum är betydelsefullt för alla som söker sanningen. När den forntida visdomen med kraft bemäktigar sig ens hjärta, kan man inte bara få ett andligt lyft genom kontakten med de exoteriska mysterierna utan placerar sig också inom räckhåll för inspirationsflödet från de esoteriska mysterierna, Brödraskapets säten eller organiska centra.

(2) Genom nationella områdens organiska fokus. När det gäller de andliga inflytandenas flöden befinner sig alla länder i magnetisk och mystik vibrationskontakt med Shambala. Varje stort land har sina esoteriska centra:

Sålunda kan ett litet land som Nederländerna vara centrum för en hemlig mysterieskola vars förgreningar och inflytande sträcker sig över halva Europa. Ett faktum är att varje nationell enhet i världen har sina egna hemliga andliga beskyddare, vilka sammantagna bildar ett verkligt esoteriskt centrum. Vi kan kalla dem för folkets ockulta väktare. Storbritannien har sina, Tyskland har sina, Ryssland har sina, och likadant är det med Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Kina, Indien, Japan, USA, Mexiko, Kanada, Brasilien etc, etc, etc. (SOP, s 637)

Dessa ockulta väktare blandar sig inte i politiska angelägenheter. Deras arbete är "helt och hållet andligt, moraliskt, intellektuellt och alltid välsignelsebringande. Och det är i sanning allomfattande och en tyst vägledning för de olika folkens intuitiva själar" (SOP, s 638).

(3) Den tredje distributionsvägen är en av de mest fascinerande, men minst uppmärksammade: bevarandet av kunskapen från tidsålder till tidsålder.

Det finns faktiskt grupper vars enda uppgift är att inrätta ockulta initiationscentra, att förbereda studerande för esoteriskt arbete i världen och att bevara ovärderliga skatter - mänsklighetens arvegods - av både intellektuell och materiell art. (SOP, s 637)

Generationerna av vise är inte slösaktiga och de stora filosofiska och religiösa systemen har inte gått förlorade under tidernas lopp. Allt av väsentligt andligt värde finns bevarat i planetens hemliga arkiv:

Utspridda över jorden lever obemärkta en handfull djuptänkande och tillbakadragna forskare som studerar de stora frågorna om universums fysiska och andliga världar. De har hemliga uppteckningar, i vilka bevaras frukterna av det forskningsarbete som utfördes av den långa rad eremiter, vars efterträdare de är. Den kunskap som innehades av Indiens, Babyloniens, Nineves och Thebes vise, de legender och traditioner som kommenterats av Solons, Pythagoras och Platons lärare i Heliopolis och Sais marmorhallar, de traditioner som redan i gamla tider knappast mer än glimtade fram genom det förflutnas dimridå - allt detta och mycket mer är upptecknat på oförstörbart pergament och vidarebefordras under säkra former från den ene adepten till den andre. (Isis, 1:557-558)

En dag kommer värdiga forskare att återfå de förlorade nycklarna och mysterium efter mysterium blir löst. Tempel grävs fram, hemligheter från initiationskamrarna uppenbaras och planetens och mänsklighetens ockulta historia rullas upp. När? Vid rätt tidpunkt, en tidpunkt som inte fastställs av godtycke utan av att det tredje ögat - som nu är "mycket sorgfälligt gömt och otillgängligt" - öppnas igen.

Enligt Purucker har det främsta av dessa hemliga centra sitt säte i Shambala med förgreningar i Syrien, Mexiko, Egypten, USA och Europa, vilka förgreningar var och en är "underordnad Den Ockulta Hierarkins i Shambala modergrupp" (SOP, s 637).

I The Mahatma Letters ger mästaren M en märklig beskrivning av en hemlig tillflyktsort, där hans broder och vän inträder i den fortsatta initiationens tystnad. Trots att mästarna är oss ofantligt överlägsna, är de fortfarande människor - storslaget mänskliga, men ändå mänskliga - och måste undergå fler prov. Dessa initiationer är dock av överjordisk karaktär. Om sin medarbetares prov skriver mästaren M:

Två dagar senare, när beslutet om hans (KH:s) "tillbakadragande" var fattat, frågade han mig vid avskedet: "Vill du vaka över mitt arbete och se till att det inte faller samman?" Jag lovade att göra det. Vad skulle jag inte ha lovat honom i den stunden? På en viss plats, vars belägenhet inte röjs för utomstående, finns en klyfta över vilken är spänd en klen bro av flätat gräs. Under den forsar vatten fram i en kraftig ström. Förmodligen skulle inte ens den modigaste av era alpinister våga sig på att forcera bron, ty den hänger som en spindelväv och verkar vara rutten. Men det är den inte, och vågar man beträda den och lyckas ta sig över klyftan, vilket man gör om det är meningen, kommer man till en plats av oförliknelig skönhet - till en av våra platser och några av vårt folk. Både platsen och folket är helt okända för de europeiska geograferna. Ett stenkast från det gamla lamaseriet står det gamla torn, i vars sköte generationer av bodhisattvaer har "fötts". Det är där som vår livlöse vän nu vilar. (ML, s 219)

Där i Helgedomen "föds generationer av bodhisattvaer", i vilkas esoteriska uppgifter ingår att upplysa mänskligheten. På grund av världens alla sorger och bekymmer flödar detta nätverks ockulta livsenergi rytmiskt och oavbrutet genom de osynliga artärerna och venerna i jordens andliga kropp. Brödraskapets medkänsla är så stor och dess arbete så oförtröttligt, att det inte kommer att avsluta sin uppgift förrän varenda människohjärta slår i takt med dess eget.
 

Till Titelsidan