Förord

 

En mysterieskola är ett själens universitet, en skola för studiet av den inre människans och den omgivande naturens mysterier. Genom att förstå dessa mysterier varseblir den studerande sin intima samhörighet med det gudomliga och strävar medelst självdisciplin och hängivenhet att bli ett med sin inre gud.

Denna bok vill presentera vissa grundläggande läror som förhoppningsvis ger en någorlunda klar bild av vad en mysterieskola verkligen är. Någon fullständig kunskap om var mysterieskolorna har legat, om var de finns idag och om deras väsentliga karaktär har inte getts ut. Därför förundras t ex de historiker som sysslar med de grekiska mysterierna över hur väl det tysthetslöfte har hållits som dessa mysteriers lärjungar fick avlägga. Detta tysthetslöfte gällde inte mysteriernas offentliga ceremoniel som t ex processionen längs Den Heliga Vägen mellan Athen och Eleusis i vilken män, kvinnor och barn deltog. Det är "de Större Mysteriernas riter. de hemligheter som hänför sig till teletai (verklig initiation) och epopteia (den kulminerande visionen) som aldrig har avslöjats". (Eliade: A History of Religious Ideas, I:294.)

Den studerande kan dock finna en stor mängd information utspridd här och där i äldre tiders litteratur. Med den informationen kan han bygga upp en bild av mysterieskolornas aktiviteter, en bild som - om han efter en rad jordeliv fyllda av studiet och praktiserandet av den forntida visdomen blivit förberedd i sitt inre - kan övergå i upplevd verklighet.

Det som kan upptäckas av den seriöse studeranden kan liknas vid vår kunskap om atomen. Vem har väl någonsin sett vad en atom verkligen är? Vilket mikroskop har trängt in i dess tillvaros hemligheter? Ändå vet vi idag mer om atomen med sina elektroner än tidigare under historisk tid. Fastän atomen är osynlig för både ögat och linsen, har forskarna upptäckt skenet av dess spår, dess "ljusväg". Ihärdigt studerade de denna ljusväg tills de med bevis och slutsatser kunde avslöja atomens sammansättning och nästan andliga ursprung.

Likadant är det med mysterierna. När vi granskar historiens blad och därvid går allt längre och längre bakåt i tiden ser vi inte själva mysterieskolorna, men genom studier och hängivenhet kan vi skymta de spår av ljus de lämnat efter sig. Med hjälp av andliga vittnesbörd och slutsatser kan vi upptäcka ljusbringarna och hur de tid efter annan lade grunden till våra stora religioner och filosofier. Några av dessa ljusbringare har lämnat ett kraftigt sken efter sig, andra ett mindre kraftigt, och efter en del av dem återstår bara ostadiga glimtar av sanningen.

Fysikern kan inte se den fysiska atomen men vet ändå att den finns som all materias grundval. Den teosofistuderande kan inte peka ut någon mysterieskola men vet att de finns som hjärtat i planetens andliga och intellektuella liv. Vem vågar påstå att mysterierna inte finns, när lysande spår av andlig kraft finns spridda över hela världen? Om våra fysiska kroppar har sitt ursprung i osynlig livseld, varför skulle då inte våra andliga, intellektuella och moraliska kroppar på samma sätt ha sitt ursprung i planetens andliga och intellektuella eldtöcken?

Mänsklighetens ockulta nätverk har sin fullständigt nedtecknade historia, men denna är i sin helhet inte tillgänglig för oss utan bara för de antagna lärjungarna. Vi kan dock med hjälp av den forntida visdomens kraftfulla lins studera hur de strålar av ljus som varje ljusbringare under århundradenas lopp sänt ut har spritt sig. Vi kan också fånga något av de forntida templens atmosfär och skönja mysterieskolornas ändamål och undervisningsmetoder. Dessutom kan vi få kunskap om den stränga disciplin som fordrades av dem som försökte bli invigda i hemligheterna om mysterieskolornas ursprung och framtida utvecklingsväg.

Författaren står i stor tacksamhetsskuld till teosofin sådan den framförts av H P Blavatsky. Förhoppningsvis kommer denna bok att sporra de läsare som ännu inte tagit del av hennes skrifter att dricka ur den visdomskälla de utgör.

G.F.K

Pasadena, Kalifornien
2 oktober 1999

Till kapitel 1

 

Till Titelsidan