6. Människolivet

 

Låt oss nu fästa uppmärksamheten på hur människorna beter sig mot varandra och de verkningar som följer på deras handlingar. Låt oss också se på de händelser och erfarenheter som livet bjuder oss, men över vilka vi har liten eller ingen kontroll - miljön vid födelsen, medfödda anlag, "tur", olyckshändelser etc.

Finns det i människolivet en regelbunden följd av orsaker och verkningar? Styrs vårt liv av lag och rättvisa? Leder människans handlingar alltid och osvikligt till ett öde som hon förtjänat?

Den viktigaste delen av en människas liv är inte hennes yttre handlingar och erfarenheter utan hennes tankeliv, hennes strävanden och längtan, hennes känslor och sinnesrörelser. Ingenting av allt detta är direkt synligt för andra utom ibland i sina verkningar. Att spåra en kedja av orsaker och verkningar i det mänskliga livet är därför mycket svårt, ty människors motiv och de länkar som förenar orsaker med deras verkningar är till stor del dolda för vår syn. Men låt oss ändå betrakta några av livets vanliga erfarenheter.

På vissa fall av orätt handlande följer en däremot svarande synlig effekt, t ex när en person lever ett liv i utsvävningar med sjukdom som resultat. Men det händer också att människor bryter mot många av hälsans lagar och vansköter sina kroppar utan att synbarligen få något men därav, och att människor som har regelbundna vanor och vårdar sin kropp drabbas av sjukdom och lidande som vi inte kan se någon orsak till.

Vi ser ofta personer som hela livet arbetar hårt för att försörja sin familj och spara en slant till ålderdomen. I många fall lyckas de bra, men ibland möter de oväntade motgångar som ödelägger ett livslångt arbete. Vi ser också slående exempel på "tur" och "otur". En person förföljs av otur och förlorar sin förmögenhet. Han kanske samlar en ny och förlorar sedan den också, skenbart utan eget förvållande. En annan person gör inga större ansträngningar för att samla rikedomar, men pengarna tycks "ramla över honom".

Vi kan ta ett fall där någon handlar efter sitt samvete trots att ett motsatt agerande skulle ge större materiell belöning. Han kommer att känna en viss tillfredsställelse i vetskapen om att ha handlat rätt, medan den som tystade sitt samvete och handlade tvärt emot dess bud kanske får njuta av materiella fördelar i form av rikedom eller hög samhällsställning.

Och se på en brottslings liv. I somliga fall upptäcks redan det första brottet och han straffas enligt landets lag. En annan brottsling kan begå många brott innan han upptäcks. Med lite "tur" kan han t o m helt undgå upptäckt och kanske sluta sina dagar som en respekterad medlem av samhället.

Dessa exempel pekar på att orättfärdiga handlingar inte alltid medför att den handlande behöver skörda konsekvenserna av det han gjort. Det tycks vara fullt möjligt att i vissa fall så utan att behöva skörda vad man sått.

De omgivningar i vilka barn föds utövar ett stort inflytande på deras liv. Några föds i familjer där en god moralisk atmosfär råder, och hemmets inflytande bidrar i hög grad till att bygga upp och stärka en ädel karaktär hos barnet. Hemmets ekonomi är kanske god och barnet får en bra uppfostran. Kombinationen av dessa omständigheter är säkerligen till stor hjälp vid utformningen av ett framtida hederligt liv.

Andra barn föds under helt motsatta förhållanden. I deras fall bidrar hemmets inflytande till att försämra deras karaktär. De vuxnas exempel kan vara en jordmån för brottsliga tendenser hos barnet. Dess livsföring blir från början skev. Omständigheterna missgynnade barnet. "Det hade ingen chans", säger man.

Mot detta kan invändas att det är människans karaktär som är den mest avgörande faktorn i hennes liv. Individer med starka karaktärer har fötts i förnedrande omgivningar, men ändå levt ett anständigt liv och varit till nytta för sina medmänniskor. Ett faktum är dock att ogynnsamma omständigheter har en menlig inverkan på mindre starka karaktärer. Därför utgör ogynnsamma omständigheter vid födelsen ett allvarligt hinder för tron på livets rättvisa.

Barn som föds och uppfostras i samma omgivning visar stora olikheter i fråga om hälsa, karaktär, läggning och begåvning. Några av dessa olikheter kan modifieras genom uppfostran, men uppfostran kan inte i någon högre grad ändra de olikheter som finns från födelsen. I somliga fall är barnet i besittning av en sund kropp, en stark karaktär, ett skarpt förstånd och ett trevligt och vinnande sätt, vilket blir barnet till stor hjälp på dess väg genom livet. Ett annat barn föds utan dessa fördelar och kan få bära bördan av en sjuk kropp, en vankelmodig karaktär, en trög hjärna och ett buttert och retligt sätt - allvarliga handikapp för ett lyckligt och framgångsrikt liv.

Olyckshändelser har en benägenhet att träffa vem som helst utan någon synlig orsak. Den ene deltar i vilda äventyr och klarar sig utan en skråma. Den andre stannar hemma, snubblar på en matta och skadar sig allvarligt.

Det tycks som om människornas handlingar ofta får sina rätta följdverkningar, men att de kanske lika ofta inte får det. Vi måste därför konstatera att fullkomlig rättvisa inte råder i människans liv på jorden, men att slump och orättvisa däremot spelar en stor roll.

Till Avsnitt 7

Till Innehållsförteckning