3. Tankarnas värld

 

Det är inte lätt att säga vad tankarna är eller hur de arbetar, ty de är inte av fysisk natur och kan därför inte undersökas med hjälp av människans fem sinnen. Därför är vår kunskap om tankarnas värld mycket begränsad i jämförelse med kunskapen om den fysiska världen. Vissa mentala processer som förekommer vid exempelvis matematiskt arbete kan emellertid direkt iakttas.

Inom t ex geometrin kan vi med hjälp av några få axiom eller självklara sanningar bevisa andra sanningar som inte är så självklara. Den mentala verksamheten är inställd på sammanförandet av vissa fakta och påvisandet att andra fakta följer av dessa. Med andra ord så leds tillvägagångssättet av en lag om orsak och verkan. Vem kunde väl enbart genom att se på en rätvinklig triangel veta att kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på de båda andra sidorna? Detta har emellertid bevisats genom några enkla axiom.

När vi spelar schack funderar vi över de olika dragen och följderna av vart och ett av dem. Varje nytt drag skapar en ny kombination av orsaker, och de möjliga följderna står alla i exakt relation till dessa. En van spelare är i stånd att i sitt sinne följa kedjan av orsaker och verkningar flera drag i förväg. En ovan spelare ser bara några av de verkningar som följer på ett visst drag. Vår mentala verksamhet består huvudsakligen i att se sammanhangen mellan orsakerna och deras verkningar. Vi kan skapa oss en viss föreställning om tankarnas art och verksamhet genom de resultat de framkallar på det materiella planet.

En uppfinnare har en viss idé i tankarna och bygger kring denna en mental bild av en maskin som skall göra idén användbar. Nästa steg i hans verksamhet består i att göra ritningar, och slutligen låter han bygga maskinen efter dessa ritningar. En ändring av idén förorsakar en ändring av maskinen. Här råder en regelbunden utvecklingsföljd: en orsak på det mentala planet, en tanke, och den uttrycker sig i form av en maskin som verkan på det materiella planet.

Matematiken, siffrornas vetenskap, är grunden till ingenjörskonsten, och ingenjörskonsten är grunden till all konstruktion. En bro eller ett hus kan inte byggas utan matematiska analyser och kalkyler. Här kan man säga att den fysiska formen grundar sig på siffror.

En målares tavla är den fysiska formen för en bild i målarens tanke. Genom många exempel kan vi spåra relationerna mellan form, ljud och andra manifestationer å ena sidan samt siffror eller matematiska uttryck å andra sidan. Ett visst algebraiskt uttryck kan gestaltas med en motsvarande kurva. Ett annat uttryck får en annan kurva, men varje kurva är oföränderligt fixerad och bestämd genom sin egen ekvation.

Musikskalan är uppbyggd av en serie siffror. Variationerna i ljudet beror på varierande våglängder och vibrationshastigheter. Återigen är det en relation mellan ljud och materiell form. Detta kan man se om man tar en tunn metallskiva som är fästad i mitten och beströdd med fin sand, och får den att vibrera genom att dra en fiolstråke utefter dess kant. Om två punkter på kanten hålls stilla, antar sanden ett visst mönster som är symmetriskt och vackert. Om avståndet mellan de två stationära punkterna varieras, bildar sanden andra mönster. Sålunda ändrar sig mönstren när vibrationerna varierar. Här är då ett direkt samband mellan siffrorna eller de andliga begreppen och den fysiska formen eller mönstret i sanden.

Orgeltoner förorsakar i en byggnad vibrationer som man tydligt kan känna. Låga toner orsakar starkare vibrationer än höga toner. I Alperna har snölaviner uppkommit genom ljudet av en mänsklig röst. En ångvissla som blåses i närheten av en glaciär kan genom sina vibrationer komma stora isblock att lösgöra sig och falla ned i havet. Ett gällt ljud skulle inte frambringa samma verkan. I alla dessa exempel är det förändringarna i vibrationerna som förorsakar verkningar, och detta belyser förhållandet mellan siffertal och vissa verkningar på det fysiska planet.

De anförda exemplen visar att det finns en relation mellan det mentala och det materiella planet och att fenomen på det materiella planet kan ha framkallats av orsaker på det mentala planet. Det tycks som om vi började spåra vissa "lagar" som länkar det materiella planet med förhållanden på det mentala. När det är möjligt för oss att göra en teoretisk kalkyl och kontrollera resultaten genom mätningar på det fysiska planet, kan vi fastställa överensstämmelserna. Om beräkningen är grundad på en riktig teori, vet vi att det beräknade resultatet är exaktare än det uppmätta.

Om det materiella planet som vetenskapliga undersökningar har visat är underkastat lagar, är det då inte rimligt att anta att verksamheten på det mentala planet, som tycks vara grunden till de materiella fenomenen, också leds av lagar?

Tanken att det mentala är grunden till det materiella fanns redan under antiken hos några av de största tänkarna. Pythagoras lärde att "universum är uppbyggt på talförhållanden". Platon sade att "Gud geometriserar". Och i vår tid sade astronomen James Jeans att "den Store Arkitekten i universum nu börjar framträda som en äkta matematiker" och att "universum börjar mer se ut som en stor tanke än som en stor maskin".

Vi vet att våra tankar påverkar våra känslor, och den medicinska vetenskapen säger oss att känslorna har ett starkt inflytande på kroppen. En person kan dö av en alltför stor sorg eller glädje. Lycka eller vrede kan väckas genom tankar på förflutna händelser som var trevliga eller otrevliga. Om sådana tankar och känslor ständigt är närvarande i sinnet, inverkar de så småningom på uttrycket i en persons ansikte.

Om vi summerar våra iakttagelser på det andliga planet, finner vi:

1. De andliga processer som direkt kan kontrolleras, exempelvis sådana som förekommer inom matematiken, visar en absolut och perfekt relation mellan orsak och verkan.

2. De handlingar på det mentala planet som kan spåras genom sin verkan på det fysiska planet, visar en tydlig relation mellan fysisk verkan och mental orsak.

3. Eftersom teoretiska kalkyler är mer exakta än fysiska mätningar, tycks det vara förnuftigt att dra slutsatsen att de lagar som gäller på tankens plan inte är mindre exakta än de som gäller på det materiella planet.

4. Det finns fall där det inte är möjligt för oss att spåra verkningarna av mentala orsaker på vare sig det mentala eller det materiella planet. Det finns emellertid ingenting som bevisar att sådana verkningar inte följer, även om de blir fördröjda en längre tid. De undersökningar som vi varit i stånd att göra visar att på det mentala planet gäller lagen för orsak och verkan.

 

Till Avsnitt 4

Till Innehållsförteckning