Fråga: Varför håller "Det vita brödraskapet" sina kunskaper så hemliga?


Svar:
Den ockulta vetenskapens hemligheter är inte utan vidare kommunicerbara, vare sig skriftligt eller muntligt. Om de vore, behövde "bröderna" bara publicera en handbok av det slag som används i skolorna för att lära ut grammatik. Det är en utbredd missuppfattning att vi gärna sveper in oss själva och våra förmögenheter i en mystisk slöja - att vi vill hålla vår kunskap för oss själva och "avsiktligt och omotiverat" vägrar att ge ut den. Men sanningen är att intill dess aspiranten når det tillstånd som krävs för den grad av illumination till vilken han är berättigad och lämpad, så är de flesta - om än inte alla - hemligheterna omöjliga att meddela. Viljan att ge måste motsvaras av förmågan att ta emot. Illuminationen måste komma inifrån. Till dess kan inget hokus pokus av besvärjelser och ritual, inga metafysiska föreläsningar och diskussioner och inga självpålagda disciplinövningar åstadkomma den. Allt sådant är bara medel för att nå målet, och det vi kan göra är att styra bruket av dem, så att de i enlighet med vad vi empiriskt har konstaterat genom tidsåldrar av erfarenhet verkligen leder dit. Och de har i tusentals år inte varit hemliga. Fasta, meditation, renhet i tanke, ord och handling, perioder av tystnad för att låta naturen själv tala till den som söker henne för upplysning, behärskning av de animala drifterna och impulserna, total osjälviskhet vad gäller avsikter, liksom användandet av vissa rökelser och dofter för fysiologiska ändamål är medel som varit kända i Västerlandet sedan Platons och Jamblickos dagar... ( The Mahatma Letters to A P Sinnett, s 282-283)


…det bara är den som i sitt hjärta hyser kärlek till mänskligheten och är i stånd att helt och fullt förstå idén om ett praktiskt broderskap, som har rätt att få del av våra hemligheter. Det är bara en sådan människa som aldrig kommer att missbruka sina förmögenheter, eftersom det inte föreligger någon risk för att hon skall använda dem för själviska ändamål. En människa som inte sätter mänsklighetens bästa före sitt eget är inte värdig att bli vår lärjunge... (The Mahatma Letters to A P Sinnett, s 252)


De heliga mysterierna offentliggörs aldrig - aldrig, aldrig, aldrig. Ni måste förtjäna dem och göra er lämpliga för dem. ... Ingenting i världen är lättare för en man eller kvinna än att riskera själens förlust genom att följa någon annan metod för ockult träning än den som tillämpas av Mästarna... Om ni åtrår sanningen måste ni komma till templet för att hämta den, och ni måste komma i den rätta andan. Ni måste förbereda och träna er själva så att ni blir redo att lära, mottagliga för kunskap. I annat fall kan ni inte få sanningen. (G de Purucker: Andens vind, s 223)


[De esoteriska lärorna] är en belöning till vilken de genuina ockultister är berättigade som lever ett självförglömmande liv för att tjäna, och lärorna ges med motivet att mottagarna skall bli kapabla och redo att ge lärorna vidare till andra när de blir beordrade att göra det. Lärorna är en välförtjänt belöning för osjälviskt arbete för mänskligheten, ett led i den träning ockultisten genomgår, och bidrar till att frammana glimtar av den buddhiska glansen inom honom.
     Det är en vanlig uppfattning bland såväl vetenskapens företrädare som allmänheten att all kunskap är helig och bör ges till alla som vill ha den. Man me­­nar att all slags kunskap tillhör mänskligheten och därför bör alla ha tillgång till den. Detta är helt fel. Det finns fakta i naturen och läror om naturen och människan, vilka bara bör ges åt personer som blivit andligen, intellektuellt och moraliskt utbildade till att ta emot dem och skydda dem. Det finns nyck­lar som öppnar dörrarna till krafter och energier i människan, vilka skulle kunna missbrukas på förfärande sätt. (The Dialogues of G de Purucker, del II, s 453-454)


Varje ockult lärare säger till sina lärjungar: "se in i ditt eget inre. Där ligger hemligheterna förborgade - hemligheterna med dina förflutna misstag och dina nuvarande sorger. ... Inom dig lyser ett underbart ljus, som du skall lära känna då du en gång funnit det och låtit det stråla ut i världen omkring dig. Endast inom dig skall du söka den frid du kan uppnå. Endast inom dig skall du söka den visdom du har möjlighet att förvärva. Inom dig finns vägen, och denna väg är du själv - ditt andliga Jag, ditt gudomliga Jag, denna stjärnbefryndade, himlaborna kraft som är ditt eget väsens rot och kärna." (G de Purucker: Andens vind, s 400)

Till index