Fråga: Hur fungerar den alternativa läkekonst som kallas helande?


Svar:
Alla de olika typerna av helande utanför skolmedicinen beror på den inneboende förmågan hos helaren att överföra sund livskraft från sig själv till den sjuke. Detta är nyckeln till den eventuella framgången vid alla slags helande och i varje enskilt fall. Om en person är född helare, som överste Olcott var i mindre skala och Mesmer i större, då kan han bota genom magnetiska eller s k mesmeriska strykningar över det sjuka stället - ibland utan rörelser, men med intensiv koncentration på uppgiften.
     Om helaren inte är född med gåvan, har han ingen eller ringa framgång. Hela förklaringen ligger i det lyckade överförandet av prana eller vitalitet från hans egen friska kropp till den sjuka kroppen eller kroppsdelen, varvid den sunda livskraften "fördriver" eller förändrar de oharmoniska vibrationerna hos den sjuka kroppsdelen och återställer dess harmoni och därmed hälsa. Sådan bot kan bestå, men vanligen är den temporär och varar några dagar eller veckor, eller kanske något år. ( G de Purucker: Studies in Occult Philosophy,s 622-623)  

Om - och detta är viktigt - magnetisören är fysiskt frisk, mentalt välbalanserad, och framför allt moraliskt och intellektuellt ren, finns det inget ont i detta icke-hypnotiska helande medelst mesmerisk magnetism. Men är helaren moraliskt oren, intellektuellt osund eller fysiskt sjuk, kan sjukdomar eller sjukdomsfrön överföras och t o m döden framkallas... Det är inte fel att bota sjuka eller lidande människor, vare sig botandet åstadkoms genom sedvanlig kirurgisk eller medicinsk behandling eller av en högsinnad, frisk och medkännande helare, även om den sistnämnde agerar utan vetskap om den filosofiska bakgrunden. I sådana fall pressar helaren inte tillbaka karma, eftersom karman redan har blivit uttömd i den sjuke. Helandet bara hjälper naturen att återställa hälsan, de normala förhållandena, hos den sjuke. (G de Purucker: Studies in Occult Philosophy, s 623)


Till index