Fråga: Om det verkligen finns mästare, varför ger de sig inte tillkänna för upp­riktiga san­nings­sökare och särskilt för sådana som arbetar för mänsklighetens välgång? Och varför åstad­kommer de inte fred på jorden och den rätta utbildningen åt de unga?

Svar: Detta är en fråga som ofta har besvarats, även av mästarna själva. Vad den senare delen av frågan beträffar, sade de i The Occult World att om det vo­re möj­ligt att förändra världens tillstånd, ge jorden fred och förädla mänsk­lig­he­ten utan att följa evolutionens lag, skulle de gärna göra det. Men mänsk­lig­he­­ten kan bara förädlas steg för steg. De har också sagt att de inte ger sig di­rekt till­känna för dem som tror på förekomsten av mästare, utom i de fall där des­­sa personer med hela sin varelse är redo för en kontakt och har avgett de nöd­vändiga löftena med full insikt i löftenas betydelse. Dessutom har de sagt att de hjälper alla seriösa sanningssökare, och att det inte är nödvändigt att des­sa sökare vet varifrån hjälpen kommer. I The Path har ämnet diskuterats i si­na öv­riga sammanhang. Jag vet personligen att mästarna, utan att ses, med stor kraft hjälper alla dem som seriöst arbetar med, och förlitar sig på, sin högre na­tur, medan de utan tvekan och kverulans följer sitt samvetes röst. (W Q Judge: The Theosophical Forum)


Till index