Kapitel 14

Hängivelse genom avskiljning från de tre egenskaperna

Krishna:

Jag vill ytterligare förklara för dig den upphöjda andliga insikt som är överlägsen alla andra. Genom kunskap om den har alla vise nått den högsta fullkomningen efter upplösningen av denna kropp. De tar sin tillflykt till denna vishet, och när de har nått mitt tillstånd föds de inte på nytt ens vid världsförnyelsen och oroas inte heller vid tiden för den allmänna undergången.

Den stora brahman är mitt sköte, i vilket jag lägger min säd. Ur det framgår, du son av Bharata, alla existerande ting1. Denna stora brahman är skötet för alla de olika former som framgår ur varje sköte, och jag är fadern som lämnar säden. De tre stora egenskaper som kallas sattva, rajas och tamas - ljuset eller sanningen, lidelsen eller begäret och likgiltigheten eller mörkret - föds ur naturen och binder den oförgängliga själen vid kroppen, du med de starka armarna. Av dem binder egenskapen sattva, genom sin klarhet och fridfullhet, själen till återfödelsen på grund av dennas dragning till kunskap och det som är angenämt. Vet att rajas är begärets egenskap, som frambringar törst och lust. Den, Kuntis son, fängslar själen genom handlingens följder. Egenskapen tamas, frukten av naturens likgiltighet, är den som förleder alla varelser, du son av Bharata. Den fängslar jaget i kroppen genom tanklös dårskap, sömn och sysslolöshet. Egenskapen sattva binder själen genom lycka och glädjeupplevelse, rajas genom handling, och egenskapen tamas, som insveper omdömesförmågan i liknöjdhet, binder själen genom tanklöshet.

1. Här måste brahman uppfattas som prakriti, eller naturen.

När, son av Bharata, egenskaperna tamas och rajas är besegrade, då råder sattva. Tamas verkar mest när sattva och rajas är dolda, och när sattva och tamas förminskas råder rajas. När visheten, det klara ljuset, strömmar fram ur kroppens alla portar, då kan man veta att egenskapen sattva råder där inne. Vinningslystnad, ivrig handling och påbörjandet av arbeten, otålighet och omåttligt begär uppträder när egenskapen rajas råder, medan tecknen på egenskapen tamas välde är frånvaron av upplysning, närvaron av tröghet, tanklöshet och villfarelse, du Kuntis son.

Om kroppen upplöses när egenskapen sattva råder, går jaget där inne till de fläckfria sfärer där de som är förtrogna med det högsta stället vistas. Om kroppen upplöses medan egenskapen rajas är förhärskande, föds själen på nytt i en kropp som är bunden vid handlingen, och så också själen hos den som dör medan egenskapen tamas råder. Hans själ föds igen bland skötena hos dem som är vilseledda.

Frukten av rättfärdiga handlingar kallas ren och helig, tillhörande sattva. Från rajas skördas frukten i smärta och tamas frambringar bara oförnuft, okunnighet och likgiltighet. Från sattva kommer vishet, från rajas begär, från tamas okunnighet, villfarelse och dårskap. De hos vilka egenskapen sattva är befäst stiger till de högre sfärerna, de som är genomsyrade av rajas förblir i mellansfärerna där människorna vistas, medan de som är överväldigade av den dystra egenskapen tamas sjunker till lägre sfärer. Men när den vise inser att dessa egenskaper är handlingens enda verktyg och förstår det som är överlägset egenskaperna, ingår han i mitt väsen. Och när det förkroppsligade jaget höjer sig över dessa tre egenskaper, godhet, handling och likgiltighet - vilka existerar samtidigt i kroppen - förlöses det från återfödelse och död, ålderdom och smärta, och dricker odödlighetens vatten.

Arjuna:

Vilka är de tecken, härskare, på vilka man igenkänner den som har höjt sig över de tre egenskaperna? Hur lever han och med vilka medel bryter han egenskapernas välde?

Krishna:

Den, du Pandus son, som inte hatar dessa egenskaper - upplysning, handling och villfarelse - när de uppträder, inte heller saknar dem när de har förgått, den som sitter oberörd av de tre egenskaperna, utan att oroas av dem, likt en som inte tillhör någon sida, den som inte berörs av egenskaperna fast han är övertygad om att de existerar, den som ser med jämnmod på smärta och glädje, vilande i sig själv, den för vilken en jordklump, en sten eller guld är ett och detsamma, den som med jämnmod betraktar dem som älskar och avskyr, som är orubblig, densamme vare sig han klandras eller lovordas, den som är oberörd i ära och vanära och densamme mot vänner och fiender och som bara hänger sig åt nödvändiga handlingar - den har höjt sig över egenskaperna. Och han, min tjänare, som dyrkar mig med en hängivelse som utesluter allt annat sedan han fullständigt övervunnit egenskaperna, är värdig att upptas i brahman, det Högsta. Jag är förkroppsligandet av den högste härskaren och av det oförstörbara, det oföränderliga och av den eviga lagen och den oändliga saligheten.

Så lyder i upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetandet om det Högsta Väsendet, i Hängivelsens bok, i samtalet mellan den helige Krishna och Arjuna, det fjortonde kapitlet, som kallas: Hängivelse genom avskiljning från de tre egenskaperna.

Till kapitel 15  

Till Innehållsförteckning