Kapitel 17

Hängivelse vad beträffar de tre slagen av tro

Arjuna:

Hur är tillståndet hos dem som försummar skriftens regler men ändå dyrkar, fulla av tro? Räknas tillståndet in under sattva, tamas eller rajas?

Krishna:

De dödligas tro är av tre slag och föds ur deras egen läggning. Dess kvalitet kan vara av sanningens - sattva, handlingens - rajas och liknöjdhetens - tamas. Hör nu vad dessa är.

Vars och ens tro, du son av Bharata, framgår ur egenskapen sattva. Den förkroppsligade själen är utrustad med tro och varje människa är av samma natur som det ideal hennes tro är knuten till. De som har den läggning som uppstår under inflytande av sattva, den goda egenskapen, dyrkar gudarna. De som är präglade av egenskapen rajas dyrkar de himmelska makterna, yakshaer och rakshasaer. Andra, i vilka den mörka egenskapen liknöjdhet eller tamas råder, dyrkar elementandar och de dödas skuggor. De som utövar sträng självtukt av ett slag som inte är påbjudet i skrifterna är fulla av hyckleri och högmod, längtar efter det som har varit och önskar sig än mera. Vilseledda pinar de de krafter och själsförmögenheter som finns i kroppen, och även mig som bor i deras innersta skrymslen. Vet att de är av ond läggning!

Vet att födan som är angenäm för var och en, liksom också offer, späkning och allmosegivande, är av tre slag. Hör nu skillnaderna. Den föda som ökar dagarnas längd, hälsan och styrkan, som håller en fri från sjukdom, vid jämnt lynne och tillfreds, som är välsmakande, närande, till varaktig nytta och behaglig för kroppen, till den håller sig de hos vilka egenskapen sattva råder. Den föda som är omtyckt av dem som är präglade av rajas är övermåttan bitter, för sur, ytterligt salt, skarp, stickande, torr och brännande - sådan som vållar obehag, smärta och sjukdom. All slags föda som är anrättad dagen före, som är smaklös eller skämd, som är oren, den föredras av dem hos vilka tamas, liknöjdheten, överväger.

Det offer eller den dyrkan som är bestämd av skrifterna och utförs av dem som inte väntar sig någon belöning, men är övertygade om att det är nödvändigt att det sker, präglas av ljusets och godhetens egenskap sattva. Men vet att den dyrkan eller det offer som utförs med tanke på dess frukter eller som en uppvisning av fromhet tillhör lidelsen, egenskapen rajas, du bäste av bharataer. Men det som inte är i enlighet med den heliga skriftens påbud, det som sker utan fördelning av bröd, utan heliga hymner, utan gåvor till brahminer vid avslutningen och utan tro, stammar ur egenskapen tamas.

Vördnad för gudarna, brahminerna, lärarna och de vise, renhet, rättrådighet, kyskhet och oskuld kallas kroppens självtukt. Milt tal som inte vållar oro, som är sanningsenligt och vänligt, liksom flit vid läsningen av skrifterna, sägs vara självtukt i ord. Sinneslugn, mildhet i lynnet, tystnad, självbehärskning, ärlighet i uppträdandet, kallas sinnets tukt. Denna trefaldiga späkning eller självtukt stammar, om den utövas med den högsta tro och av dem som inte trängtar efter belöning, ur egenskapen sattva.

Men den självtukt som utövas hycklande för att vinna respekt eller ryktbarhet eller förmåner, som är ostadig och helt tillhör denna världen, stammar ur egenskapen rajas. De former av självtukt som utövas bara av självplågeri eller av dåligt omdöme eller därför att man vill såra någon annan, stammar ur egenskapen tamas. De gåvor som utdelas vid rätt tid till rätt person och av människor som inte önskar något i gengäld, stammar ur egenskapen sattva och är goda och i enlighet med sanningen. Men den gåva som skänks i förhoppning om en gentjänst från mottagaren, eller i tanke att någon andlig fördel skall härflyta ur den, eller motvilligt, stammar ur egenskapen rajas och är ond och präglad av osanning. Gåvor som skänks olämpligt och olägligt och till ovärdiga, utan uppmärksamhet och föraktfullt, stammar ur egenskapen tamas och är alltigenom onda och av mörkrets art.

AUM TAT SAT - det sägs vara den trefaldiga beteckningen på det Högsta Väsendet. Genom dessa ord helgades en gång de som kände brahman, vedaskrifterna och offren. Därför föregås offren, allmosorna och självtukten bland dem som utlägger den heliga skriften alltid av ordet AUM. De som längtar efter odödlighet och inte tänker på mödans lön låter sina offerriter, späkningar och allmosor föregås av ordet TAT. Ordet SAT används om egenskaper som är sanna och heliga och likaså om berömvärda handlingar, du Prithas son. Det tillstånd av andligt offer då handlingarna vilar kallas också SAT. Allt som görs utan tro, vare sig det är offer, allmosor eller späkningar, kallas ASAT - det som är blottat på sanning och godhet, Prithas son - och är inte till någon nytta vare sig i det innevarande livet eller efter döden.

Så lyder i upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetandet om det Högsta Väsendet, i Hängivelsens bok, i samtalet mellan den helige Krishna och Arjuna, det sjuttonde kapitlet, som kallas: Hängivelse vad beträffar de tre slagen av tro.

Till kapitel 18

Till Innehållsförteckning