Kapitel 16

Hängivelse genom urskillning av gudalika och demoniska naturer

Krishna:

Oräddhet, allvar, nit i hängivelsen, frikostighet, självbehärskning, fromhet och givmildhet, studier, späkning och rättrådighet, icke-skadegörelse, sanning och frihet från vrede, resignation, sinnesjämvikt och ovilja att tala om andras fel, alltomfattande medkänsla, blygsamhet och mildhet, tålamod, kraft, styrka och renhet, omdömesgillhet, värdighet, brist på hämndlystnad och frihet från högmod - det är vad som kännetecknar den vars dygder är av gudalik karaktär, du son av Bharata. De, Prithas son, som är födda med demonisk läggning utmärks av hyckleri, högmod, vrede, förmätenhet, grovhet i tal och okunnighet. Deras lott vilkas kännetecken är gudalika är den slutliga befrielsen, medan det för dem som har en demonisk läggning, som är födda till asuraernas öde, väntar fortsatt slaveri under den jordiska födelsen. Sörj inte, Pandus son, ty du är född till det gudomliga ödet. Det finns två slags naturer i denna världens varelser, den ena gudalik, den andra demonisk. Den gudalika har jag till fullo förklarat, hör nu från mig, Prithas son, vad den demoniska är.

De som är födda med den demoniska läggningen - av asuraernas art - känner inte till handlingens väsen, heller inte avståendets. De vet ingenting om renhet eller rätt uppträdande, hos dem finns ingen sannfärdighet. De förnekar att det i världsalltet finns någon sanning i det att de påstår att det inte styrs av lagen och inte har någon ande. De säger att varelser skapas uteslutande genom föreningen av könen och att det sker bara för njutningens skull. Genom att hävda denna uppfattning är de fiender till världen, födda till att förgöra, därför att deras själar är fördärvade, deras sinnen insnörda, deras natur förvänd. De hänger sig åt omåttliga begär, är fulla av hyckleri, fastlåsta i falska trosföreställningar genom sina villfarelser. De hänger sig åt ändlösa spekulationer som bara slutar i förintelse, övertygade intill döden om att njutningen av föremålen för deras lustar är det högsta goda. Fjättrade av begärets hundratals trådar, offer för åtrå och vrede, söker de orättmätigt och genom att hopa ägodelar tillfredsställa sina lustar och böjelser. "Det här är vad jag har skaffat mig i dag, och det där som mitt hjärta åtrår skall jag vinna. Denna rikedom har jag, och det där skall också bli mitt. Denne fiende har jag redan dräpt, och andra skall jag snart besegra. Jag är herre, jag är mäktig, och jag är lycklig. Jag är rik och en man av rang, var finns en annan som jag? Jag skall utföra offer, dela ut allmosor och glädja mig." Så talar de som har blivit vilseledda. Förvirrade av allehanda lidelser, insnärjda i villfarelsens nät, fastlåsta vid tillfredsställandet av sina begär, störtar de ner i helvetet. Upptagna av sin egen storhet, självrådiga, fyllda av stolthet och alltid på jakt efter rikedomar, fullgör de offer som bara är offer till namnet och inte ens i enlighet med ritualenl utan bara sker för syns skull. Hemfallna åt övermod, själviskhet, tomt prål, makt, åtrå och vrede, avskyr de mig som bor i deras kroppar och i andras kroppar. Därför slungar jag ständigt dessa grymma hatfyllda, de lägsta av alla människor, ner i moderliv av ond natur i denna värld av återfödelse. Och dömda till dessa onda moderliv, allt mer och mer vilseledda för varje ny återfödelse, kommer de aldrig till mig, du Kuntis son, utan går till slut till den lägsta regionen2.

1. Syftar på det oregelmässiga sätt på vilket de vediska riterna utförs av dem som saknar de rätta andliga gåvorna och bara för syns skull vill efterapa det rätta utförandet.

2. Detta är den slutliga förintelsen av dem som förnekar sin själ och sålunda förlorar den. Denna förintelse är värre än det helvete som det tidigare talats om, ty från den finns ingen återvändo.

Helvetets portar är tre - åtrå, vrede och girighet - vilka förgör själen. Därför skall man hålla sig ifrån dem. Fri från dessa tre helvetets portar, Kuntis son, arbetar en människa för sin själs frälsning och går så till den högsta vägen. Den som åsidosätter skrifternas bud och följer de egna begärens krav når varken fullkomning eller lycka eller den högsta vägen. Därför skall du, när du avgör vad som är lämpligt och olämpligt, utföra handlingar på jorden i insikt om vad som är sagt i den heliga skriften.

Så lyder i upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetandet om det Högsta Väsendet, i Hängivelsens bok, i samtalet mellan den helige Krishna och Arjuna, det sextonde kapitlet, som kallas: Hängivelse genom urskillning av gudalika och demoniska naturer.

Till kapitel 17

Till Innehållsförteckning