Innehållsförteckning

Förord

Kapitel 1   De tre grundläggande huvudsatserna. Jaget, människans innersta föreningslänk med det outsägbara. Den esoteriska filosofin förkunnades i alla de forntida religionerna.

Kapitel 2   Var finns det verkliga? Sanningen kan bli känd. Människans sammansatta natur enligt olika system: trefaldig, fyrfaldig, femfaldig eller sjufaldig.

Kapitel 3   Läran om maya. Objektiv idealism som moralens grundval. Moralen har sin rot i Alltets andliga enhet, i det gudomliga Jaget och "jagen".

Kapitel 4   Från ursprungspunkten till universum och människan. Hur uppkommer manifestationen? Manvantara och pralaya .

Kapitel 5   De esoteriska lärorna och nebulosateorin .Gudar bakom kosmos. Varför naturen är ofullkomlig.

Kapitel 6   Manifestationens gryning: layacentra .Ett medvetet universum - andligen målmedvetet. Den stoiska läran om alla varelsers införlivande i varandra. "Naturlagar". Filosofisk polyteism och läran om hierarkier.

Kapitel 7   Hierarkier, en av den esoteriska filosofins förlorade nycklar. Pythagoréernas heliga tetraktys.Livets stege. Legenden om Padmapani.

Kapitel 8   Spår av den esoteriska filosofin i Genesis.

Kapitel 9   Konturteckning av den esoteriska kosmogonin. Glober, runder och raser. Kosmiska tidsperioder.

Kapitel 10   Läran om swabhava, själv-blivande, karaktäristisk individualitet. Människan, självevolverad, sin egen skapare. Leibniz "monadologi " i jämförelse med den esoteriska filosofins läror.

Kapitel 11   Den kosmiska pilgrimsfärden. Från icke självmedveten gudagnista till fullt självmedveten gud.

Kapitel 12   Psykologi enligt den esoteriska filosofin. Odödligheten är villkorlig. Förlust av själen.

Kapitel 13   Evolutionsförloppet. Jaget, egot och själen: "jag är" och "jag är jag".

Kapitel 14   "Himlar" och "helveten": Den esoteriska filosofins och de exoteriska religionernas läror.

Kapitel 15   Evolutionen av "det absoluta". Allmänt formulerad plan för evolutionen på alla plan. Sju nycklar till visdom och framtida invigningar.

Kapitel 16   Atma-vidya: Hur en blir många. "Förlorade själar" och "själlösa varelser". Människan, en sammansatt varelse.Ingen bestående princip i människan.

Kapitel 17   Den tyste väktaren.

Kapitel 18   Adepternas andliga-psykologiska hierarki.Det underbara väsendet, buddhaer, nirmanakayer, dhyan-chohaner.

Kapitel 19   De sju ädelstenarna och de sju initiationsstadierna.

Kapitel 20   Den mänskliga psykologins högre sida. Initiationen och mysterierna: avatarer , buddhaer och bodhisattvaer . Deras förhållande till glober, runder och raser.

Kapitel 21   Initiationerna och de forntida mysterierna. Rotraserna och deras underavdelningar. Globrunder.Planetrunder. Solkalpaer och hur dessa beräknas.

Kapitel 22   Medkänslans hierarki. Manasaputraernas inkarnation.

Kapitel 23   Solen och planeterna. Deras roll i det evolutionära dramat.

Kapitel 24   Tillvarons tio stadier enligt det syriska systemet. Esoterisk undervisningsmetod: paradoxer, intuition.

Kapitel 25   Den sjufaldiga naturens mysterier. Motsvarigheter: glober, element, människans principer. Fornfolkens sju heliga planeter.Tidsperioder och raskatastrofer.

Kapitel 26   Mikrokosmen, en spegel för makrokosmen. Element och principer, manifestationer av det enhetliga livet. Relativitet, ett av den uråldriga visdomens grundläggande begrepp.

Kapitel 27   De två fundamentala kosmiska hierarkierna: materia och ande-medvetande. Chaos-theos-kosmos: gudar-monader-atomer.

Kapitel 28   En atoms äventyr. Layacentra: sol, kometer och planeter. Själ och monad.Ockultismens grundton.

Kapitel 29   Rummet, det gränslösa Alltet. Uppfyllt av med varandra sammanflätade och varandra genomträngande universa. En verksamhet, en hierarkisk intelligens, en aktivitetsplan överallt i naturen. En organism, ett alltomfattande liv.

Kapitel 30  Det inbördes förhållandet mellan gudar, monader och atomer - en nyckel till evolutionsläran.Successiva emanationer: höljen. Högre varelser som emanerar och ikläder sig skaror av lägre varelser. Moralen grundar sig på universums konstruktion.

Kapitel 31  Uppbyggandet av kosmos.Samma fundamentala lag överallt i livet och tillvaron: En ändlös utvecklingsstege. Analoga förlopp vid kosmisk och psykologisk utveckling. Livets flod.

Kapitel 32  Ut ur det osynliga och in i det synliga.Från det synliga in i det osynliga.Det förnämsta verket.

Kapitel 33   Livsvågen och de sju elementen. Den esoteriska filosofin, sådan den förkunnades av stoikerna.

Kapitel 34   Rummets rymder. Den hemliga läran förenar: Allmängiltiga nycklar. Lärorna om tomheten och fullheten i jämförelse med varandra.

Kapitel 35   Ockultismen och mysterieskolorna. Sju grader av initiation: Människan blir en gud. Sju kosmiska plan.Vår planetkedja av sju glober på de fyra lägre planen - livsvågens färd genom dem.

Kapitel 36  Varandra genomträngande tillvarosfärer.Lokaer och talaer, tvåpoliga kosmiska principer och element."Avskildhetens irrlära".

Kapitel 37  Den kosmiska byggnaden.Lokaer och talaer: Principer och element är världar - inte bara tillstånd. Rummet, den yttersta verkligheten.

Kapitel 38  Mysterieskolornas urartning och stängning.Nypythagoréiska och nyplatonska system är den kristna teologins huvudkällor. Esoteriska och exoteriska läror: Symbolik.

Kapitel 39  Teosofi och ockultism.Ockultism: Sanningens och verklighetens kärna, en fullständig helhet.Ockultism och moraliskt ansvar.Vårt solsystem: en kosmisk atom, Brahmas ägg.

Kapitel 40  Definitioner på gudomen.Ateism, panteism. Finns det en allenarådande personlig gud? Kosmiska arkitekter och byggmästare. För att verkligen veta, måste man bli.

Kapitel 41   Läran om sfärerna. Det universella solsystemet och vårt solsystem. De sju heliga planeterna: Varför "heliga"?

Kapitel 42  Läran om sfärerna i dess fyra aspekter.De sju heliga planeterna och deras styresmän.Deras förhållande till vår jordkedja. Cirkulationerna i kosmos: Yttre runder och inre runder. Shishtaer . En enda universell grundlag: Som där uppe, så här nere. Ögats lära och hjärtats lära.

Kapitel 43   Analogi mellan människans och en planetkedjas liv. Ockultism och etik: "Lev livet om du vill förstå läran."

Kapitel 44  Principer för tänkande och studium. Kan undervisning i ockultism meddelas? Forntida astrologi, en sann vetenskap.Vår jordkedja av glober, de sju heliga planeterna och zodiakens tolv tecken. Livsatomerna, universums byggstenar.

Kapitel 45   Universums fysiologi, psykologi och pneumatologi. Det universella solsystemets tio och tolv plan. Mellanliggande kritiska plan. All manifesterad tillvaro är en graderad oavbruten följd av med varandra förbundna och sammanflätade hierarkier, var och en med sin egen början och sitt eget slut. Shishtaer och överskottet av liv.

Kapitel 46   Chelalivet .Sju och tio livsvågor : Monadernas bana runt de sju globerna. Lagen om acceleration på den fallande bågen och retardation på den stigande bågen. Femte- och sjätterundsmänniskor. Det heliga ordet.

Kapitel 47   Lärare och lärjunge. Villkoren för chelaskap.

Kapitel 48  Universums hjärta. Vägen till frid, sällhet och förståelse finns inom oss. Det stora sökandet - känn dig själv - initiationens hela hemlighet. Vårt ansvar. Etiska normer och universums lagar. Harmoni.

Till Titelsidan